ADS BY PIZZA KITCHEN

އިމްރާންއަށް އަންހެނަކު މަގުމަތިން ދިމާކޮށްފި

- 2 months ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް އިމްރާން އާ އަންހެނަކު މަގުމަތިން ދިމާކޮށްލައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެޙާދިސާގެ ވިޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި މިހާރު ޢާންމުވަމުންދާއިރު، މިވީޑިއޯއިން ފެންނަގޮތުގައި ރައީސް އޮފީސް ކައިރިން މިނިސްޓަރ އިމްރާން ހިންގަވާފައި ވަޑައިގެންނެވިއިރު އަންހެން މީހާ ވަނީ މިނިސްޓަރ އިމްރާން އާއި އެއްވަރަށް ސައިކަލް ދުއްވަމުން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް އަޑުގަދަ ކޮށްފައެވެ.

އިމްރާން އަރިހުގައި ސެކިއުރިޓީން ތިބިއިރު އެއަންހެން މީހާ ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރާތަން ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. މި ވީޑިޔޯގައި ފެންނަނީ އިމްރާން ޖިންސީ ގޯނާކުރި އަންހެނަކު ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެ އަންހެން މީހާ ވަނީ އެނާއަށް ލިބުނު ޖިންސީ ގޯނާތަކާއި އިމްރާން އޭނާއާ މެދު ކަންކުރެއްވި ގޮތްކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އޯޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

މިނިސްޓަރ އިމްރާންގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ގޯނާ ލިބުނު މީހާ އެމައްސަލަ މީގެ ކުރިން ދެފަހަރެއްގެ މަތިންވަނީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް އެމައްސަލަ ޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅުމުންވެސް ބަލާފައެއް ނުވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއެވެ.

މީގެކުރިން ލީކް ވެފައިވާ އޯޑިއޯގައި ވާހަކަދައްކަމުން އަންހެން މީހާ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ އާއި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ފުރަތަމަ ބައްދަލުވީ ފޭސްބުކްންނެވެ. ފޭސްބުކްން ބައްދަލުވެގެން ރަނގަޅު ދުޢާއެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަދައްކަން ފެށި ކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން އިސްތިހާރާ ނަމާދު ކުރަން އެނގޭތޯ ސުވާލުކޮށް ޕާޓީގެ އޮފީހަށް ދާން ދައުވަތު ދިން ކަމަށް އަންހެން މީހާ ބުނެއެވެ.

66%

16%

16%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ސިޔާސީ ގޮތުން މީހުން ބަދުނާމުކުރުން ހުއްޓާލާ

ހަބަރު