ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވަން ފަށައިފި

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމަށްފަހު ފަތުރުވެރިންނަށްޓަކައި މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެގޮތުން މިއަދުން ފަށައިގެން ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާއިރު، މިއަދު އެކަނިވެސް ވަނީ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ 15 ގެސްޓްހައުސެއްގެ އޮޕަރޭޝަންތައް އަލުން ފަށައިފައެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި މި އަދަދުތައް އިތުރުވެގެން ދާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކުރެވިފައެވެ.

ގެސްޓްހައުސްތައް އަލުން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ އެޗްޕީއޭއިން ދީފައިވަނީ ޚާއްސަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެން ހިންގާ ގޮތަށެވެ. އެގޮތުން އެތަންތަނަށްވެސް ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ޓެސްޓަކާ އެކު ފަތުރުވެރިންނަށް އާދެވޭ އިރު، އެ ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންވެސް މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ޕީސިއާރު ޓެސްޓް ހަދަން ޖެހޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންވެސް ޕީޕީއީގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަ ފަތުރުވެރިއެއް ހުރިކަމުގައިވާނަމަ އެ ފަރާތެއް އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ކޮޓަރިތައް ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު