ADS BY PIZZA KITCHEN

ދިރިއުޅޭ ގެއިން ޑޮލަރު ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ތަސައްވުރެއް: ޙަސަން ލަޠީފު

- 3 weeks ago 8 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދީގެން ސީދާ ގެއަށް ޑޮލަރު ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ތަޞައްވުރެއް ކަމުގައި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޙަސަން ލަޠީފު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ދިރިއުޅޭ ގެއިން ނަފާ ނަމުގައި "ހޯމް ސްޓޭ" މަފުހޫމަށް ފަތުރުވެރިކަން ހިންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ވޯކްޝޮޕަކާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕަކީ ހޯމްސްޓޭއާއި ގެސްޓު ހައުސް ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ވޯކްޝޮޕެކެވެ.

ހަސަން ލަތީފްގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ، ހޯމްސްޓޭގެ މަފްހޫމް ތަޢާރަފްކޮށް، ދިރިއުޅޭ ގެއިން ނަފާ ލިބޭނެ ގޮތަށް ސީދާ ގެއަށް ޑޮލަރު ވައްދައިދޭ ޓުއަރިޒަމް ތަޢާރަފްކޮށް ފުޅާކުރުމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތަސައްވުރެއް ކަމުގައެވެ.

11%

77%

11%

ADS BY BANK OF MALDIVES
8 ކޮމެންޓް

އެމް ޑީޕީ ގެ ވައުދެއް ތިމާދިރިއުޅޭ ގެއިން ރާލިބޭނެގޮޮޮޮތް ހަދާދިނުން

އެމު ޑީޕީ ގެތަސައްވުރަކީ ގެއިން އިސްތަށި ލިބޭގޮތް ހެދުން

މާނައަކީ އެމްޑީޕީގެ 19 ވަނަ އެޖެންޑާގައ ވާކަމެކޭ ހުރިހާގެއަކުވެސް ބޯނެ ރާހުރުން

އޭރުން ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ރާވެސް ވައްދަން ޖެހިދާނެ. ޑޮލަރު ވަންނަ ތަންތަނުގަ ރަލާއި އޫރުމަސްފަދަ ތަކެތި ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ކަލޭމެން ވަކާލާތުކުރާ. ބިރުބޮޑު ކަމެއްތީ. އަހަންނަށް ވަރިހަމަ ގެއަށް ޑޮލަރު ނުވަނަސް. މާތްﷲގެ ރޯދިބަރަކާތް އަހަރުންގެއަށް ވަނީމަ އެނިމުނީ. ޑޮލަރަށްވުރެ އަހަރުން ބޭނުމީ އެރޯދި ބަރަކާތް.

ހޯމްސޭޓް ނިސްބަތްވެދާނެ ހަތަރުކަށިމަތި ބޭރުޤައުމުގެ މީހުންނަށް... އޭރުން އޮޅިގަނޑު ގިރާކުރާއިރަށް ފައިބާނީ ހުސް ލޮޑަރު...

ހަބަރު