ADS BY PIZZA KITCHEN

އިދިކޮޅުގެ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަން ނެގުމަށް އެމްޑީޕީން ރިޝްވަތުދެމުންދާ ކަމަށް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ތުހުމަތުކުރައްވައިފި

- 1 week ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަން ނެގުމަށް އެމްޑީޕީން ރިޝްވަތުދެމުންދާ ކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ތުހުމަތުކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެބޭފުޅާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ހޯދާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވުމުން، އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އަބަދުވެސް އޮންނާނީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ކެމްޕެއިންތަކާއި އިންތިޚާބުތަކަށް ފަރިތަ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އަޅުގަނޑުމެން ކާމިޔާބު ކުރީ ގޮނޑީގެ 75 ޕަސެންޓާއި އެކު. ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް. އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ފެންނަ މަންޒަރުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 75 ޕަސެންޓަށްވުރެ އިތުރަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ މަންޒަރުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 80 ޕަސެންޓަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ،" ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިކަމަށް ރައްދުދެއްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބު ވާނެކަން އެމްޑީޕީން ޔަޤީންވުމުން، ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ނަން އަނބުރާ ގެންދަން ފަސްލައްކަ ރުފިޔާގެ ޕެކޭޖް ހުށައަޅަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ނަން ނަގައިގެންވެސް މި އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީއަށް 80 އިންސައްތަ ނުދޭނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިހެން ވިދާޅުވުމަށްފަހު އެކަން ސާބިތުކުރުމަށް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް އެއްވެސް ހެއްކެއް ދައްކަވާފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެކުރިން އެބޭފުޅާ ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ގޯނިގޯނީގައި މެންބަރުންނަށް ގެންގޮސްދެއްވިކަމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަަމަވެސް އެ މައްސަލަ ހޫނުވުމުން އެބޭފުޅާ ފަހުން ވަނީ އެއީ ސިޔާސީގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކައެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ތީއާކަމެއްނޫން ރިޝްވަތުދިނުމާއި މާސިންގާ ކޮރަޕްސަންތަށް ހިންގުމަކީ ތާއަބަދަށްވެސް އެމްޑީޕީ ބޮޑެތިވެރީންގެ ކަށީގައިހިފައިފާކަމެއް ވީމާ ކޮންމެކަމަކަށްވެސް މިލިޔަނުން ރިޝްވަތު ދޭނެ ވަރަށްސާފް އިނގޭތޯ

ހަބަރު