ADS BY INTERNATIONAL AID

ސަރުކާރާ ދެކޮޅުއެއްވުންތައް ކަވަރު ކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުގެ ހުރަސްތަކެއް

- 1 month ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

މާރޗް 05 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އެއްވުމަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބަންދުކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ "އެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު"ގެ ދަށުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިންނަށް ކަމަށް ފުލުހުން އެންގުމާއެކު ގިނަ ނޫސްވެރިންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

ފުލުހުންގެ ރަސްމީ މީޑިއާ ގްރޫޕްގައި ފުލުހުން ބުނީ، އެހެންކަމުން، އެއްވުންތައް ކަވަރު ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ދޫކުރާ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ކާޑު ބޭނުންކުރުމަށް ހަނދާންކޮށް އަރުވާ ކަމަށެވެ.

މާދަމާ އަކީ ސަރުކާރާ ވާދަވެރި ފަރާތްތަކުގެ އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހަކަށްވާއިރު، ވަގުތު ކުޑަތަން ވެފައިވަނިކޮށް ވަކި ފާހެއް ބޭނުން ކުރުމަކީ، ނޫސްވެރިންނަށް ހުރަސް އެޅުން ކަމުގައި ބައެއް ނޫސްވެރިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ ސުލްޙަވެރި އެއްވުންތައް ކަވަރު ކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް މީގެ ކުރިންވެސް އެކި ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، ބައެއް ނޫސްވެރިންނަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބުނު މައްސަލައެއްވެސް މީގެ ކުރީން ފެންމަތިވިއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު