ADS BY PIZZA KITCHEN

މި އިންތިޚާބަށްފަހު ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލްޓީ ކަންކަމާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަވާލުވާނެ: އަނަސް

- 2 months ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށްފަހު ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލްޓީ ކަންކަމާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަވާލުވާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އަލްއުސްތާޛު އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

އަނަސް މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ "ފަށާއިރު" ޕްެރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ހުޅުމާލެއަކީ މިހާރު ޤާނޫނީގޮތުން ބަލާނަމަ މާލޭ ސިޓީގެ އަވަށެކެވެ. ނަމަވެސް އެ އަވަށުގެ މުނިސިޕަލްޓީ ކަންކަން އެޗްޑީސީން ބަލަހައްޓަމުންދާތީ އެކަމަކީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫންގޮތުގައި ގިނަބަޔަކު އަބަދުވެސް ސިފަކުރެއެވެ. ސަބަބަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލެއް އޮއްވާ ވަކި ކުންފުންޏަކުން އެންމެ އަވަށެއްގެ ކަންކަމާ ހަވާލުވެފައި އޮތުމެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަނަސް ވިދާޅުވީ އާ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން 2019ވަނަ އަހަރު ސީދާ ހުޅުމާލެއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެޕްރީލް 10ގައި އޮންނަ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މި އިންތިޚާބްކުރަނީ ހުޅުމާލެއަަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރެއްކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ދާއިރާއަކަށް ހަަމަވާންޖެހޭ ހުރިހާ އިންތިޚާބީ ޕަބްލިކް އޮފިޝަލުން ހުޅުމާލެއަށް ހަމަވެގެންދާނެކަމަށް އަނަސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެޕްރީލް 10ގެ ފަހުން ހުޅުމާލެއާ ހަވާލުވާނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ.

"އަަޅުގަނޑުމެން އެކަން އެތާނގެ މުނިސިޕަލްޓީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްވެސް ތިބޭނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެތަނުގެ ހުރިހާ ރަށްވެހިކަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަންވެސް ތިބޭނީ"، އަނަސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ހުޅުމާލޭގެ ކައުންސިލަރކަމަށް ވާދަކުރައްވަނީ ރިޒްނާ ޒަރީރެވެ. އެކަމަނާއާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީން ވާދަކުރަނީ އިބްރާހީމް ޝުޖާއުއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

އެހެނެކޭ ކިޔާފަ ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ މުސާރަ ކައިގެން ހުންނަ މީހަކުން ކުރާނީ ކީއް! ކެމްޕޭންވެސް އަމިއްލައަށް ކޮށްލާކަށް ނުކެރޭ. މީހަކު އަތުލަފި ކޮށްގެން ގެންގުޅެން ޖެހެނީ. ތިވަރު މީހުންވެސް ބަޔަކު ހޮވާފާނެކަން އެހެރަފެންނަ މަޖިލިހަށް ބަލާލީމަ އެނގޭ. ކަންބޮޑުނުވޭ. މިހާރުވެސް ފަހުންވެސް ދެފައި ދަމާފަ ނިދާ.

އެއިރުންތާ މިހަާރު ވާވަރުވެސް ނުވާނީ. ކަލޭ ހޮވަން ހުޅުމާލެ ރައްޔިތުން އުޅޭހެން މަށަކަށްހީނުވޭ.

ހަބަރު