ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން މީރާގެ ޚާއްޞަ ކެމްޕޭނެއް!

- 3 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައި ނުވާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ބާރުއަޅައި އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން ޚާއްޞަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

މި ކެމްޕޭނަކީ މީރާއިން މި އަހަރު ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ހިންގާ ހަރަކާތެއްކަމަށް މީރާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. މި ކެމްޕޭނުގެ މަޤްޞަދަކީ، ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ އިތުރުން، އެ ފަރާތްތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޓެކުހާ ގުޅޭ އިލްތިޒާމުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުންކަމަށް މީރާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އަދި މި ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވެސް ނިންމާފައިވާކަމަށް މީރާއިން ހާމަކުރެއެވެ.

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެނީMIRA 117 (އިންކަމް ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން)، އަދި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ MIRA 105 (ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން) ފޯމު ކަމަށް މީރާއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

އެހެންކަމުން ޓެކުހުގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް މީރާއިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު