ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

މަރުގެ ތަޙުގީގުތަށް ބަލާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް އިތުބާރު އެބައޮތް - އުމަރު ނަސީރު

- 8 months ago 0 - ޝަފްރާޒް އހ

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފައްދާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަކީ ނަޒާހަތްތެރި އެކަމަށް ޤާބިލް ކޮމިޝަނެއްކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

"ވޮއިސް"އަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެކޮމިޝަންގެ ގިނަ މެންބަރުންނަކީ އޭނާ ދަންނަ ބޭފުޅުންކަމަށާއި އެއީ ފުލުހުންގެ ދާއިރާވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންކަން އުމަރު ފާހަގަކުރެއްވެވިއެވެ.

މަރާލާފައިވާ މީހުނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަންގެ ޗެއާމަން ކުރީގެ ބަންޑާރަނައިބް ހުސްނު ސުއޫދާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އުމަރު ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެބޭފުޅާގެ އިންޓެގްރިޓީއާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލު އުފައްދާނެ ޖާގައެއްނެތްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

"އޭނަ އަކީ ޕޮރޮފެޝަނަލް މީހެއް އޭނާގެ ދާއިރާގައި، ޕްރޮފެޝަނަލް ވިއުއެއްދޭއިރަކު ފެންނަނީ ޕްރޮފެޝަނަލް ވިއުދޭމަންޒަރު. އެހެންވީމަ އިންޓަގިރިޓީއާއި ބެހޭގޮތުން ނެތް ސުވާލެއް" ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަދަ މައްސަލަ ބެލުމަށް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ހެދިފައިވާއިރު މިފަދަ ކޮމިޝަނެއް ހެދުމާ ބެހޭގޮތުން އުމަރު ވިދާޅުވީ މިއީ މައްސަލަތައް ބެލުން އަވަސް ކުރުމަށް ކުރެއްވިކަމެއްކަމަށެވެ.

"އެއީ އަވަސްކުރުން. މިހާރު ރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާތަކަކީ ވަރަށް ކޮރަޕްޓް ވެފައިވާ މުއައްސަސާތަކެއް. މާދުރަށް ދާކަށް ނުޖެހޭނެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްޔެ އިއްވި ހުކުމް މިއަދު އެހެން ގޮތަކަށް ޓަސްލާފައި ބަދަލުކުރަމުން އެގެންދަނީ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް ސާފު ރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާތަކަކީ ވަރަށް ޕޮލިޓިކަލް އެއްޗެއްކަން. އެހެންވީމަ އެސިސްޓަމްގެ ތެރެއަށް ގެނެސް މި ސްޕެޝަލް ކޭސްތަކެއް ވައްދާފިއްޔާ އޭގެތެރޭގައި ތާށިވުމުގެ ޗާންސް ވަރަށް ބޮޑުވެގެންދާނެ" އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަދަ ކޮމިޝަންތައް ހަދަންޖެހެނީ މުއައްސަސާތަކައް ތައްޔިތުންކުރާ އިތުބާރު ކުޑަވުމުންކަމަށް އުމަރު ނަސީރުވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

"އުސޫލެއްގެގޮތުން ސިސްޓަމް ބައިޕާސްކުރުމާ އަޅުގަނޑު ދެކޮޅު، ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ހާލަތައްބަލާއިރު ރާއްޖެއަށް އިތުރު ޗޮއިސްއެއް ނުފެނޭ" އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިކޮމިޝަނުން އަލަށް ފުރޮލޭނެ ގަލެއްނޯންނާނެކަމަށާއި، އާ ކަމެއް ނުހޯދޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު އުފެއްދެވި މި ކޮމިޝަންއަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއިން އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ކިޔަމުންނެވެ. އަދި މިއީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ޖަަލައްލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަންތަކެއްކަމަށް ޕީޕީއެމްއިން ތުހުމަތު ކުރައްވައެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު