ADS BY INTERNATIONAL AID

ފޭރު ކައިގެން ބަރުދަންވެސް ލުއި ކުރެވިދާނެ

- 3 weeks ago 142 - ހަނާން ހުސައިން

ނުހަނު މީރު ވަހެއް ހުންނަ މި މޭވާ އަކީ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކުން ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ލިބެން ހުންނަ މޭވާއެކެވެ. މިއީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އެތައް މާއްދާއެއް ލިއްބައިދޭ މޭވާއެއްވެސް މެއެވެ. އެގޮތުން ފޭރުން ލިބިދޭ ފައިދާ ތަކުގެ ތެރޭގައި:

ADS BY EHEE

ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދިނުން

ފޭރުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް "ވިޓަމިން ސީ" އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. އެގޮތުން އޮރެންޖެއްގައި ވިޓަމިންސީ އެކުލެވިގެންވާ އަދަދުގެ ހަތަރު ގުނައަށް ފޭރުގައި ވިޓަމިންސީ އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. ވިޓަމިން ސީއަކީ ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ބާރު ވަރުގަދަކޮށް ދީ ބަލިތަކުން ހަށިގަނޑު ރައްކާތެރިކޮށް ދޭ މާއްދާއެކެވެ.

ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދިނުން

ފޭރުގައި "ލައިކޯޕީން" އަދި "ކުއާސެޓިން" ފަދަ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. ހަށިގަނޑުގައި އުފެދޭ ކެންސަރު ސެލްތަކަށް މި މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާވެ އެވެ. އެގޮތުން ފޭރު ކެއުމުގެ ސަބަބުން އުރަމަތީ ކެންސަރުފަދަ ނުރައްކާތެރި ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދެއެވެ.

ލޮލުގެ ފެނުން ރަނގަޅުކޮށްދިނުން

ފޭރުގައި ލޮލަށް ބޭނުންވާ މާއްދައެއް ކަމަށްވާ "ވިޓަމިން އޭ" އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. ވިޓަމިން އޭ އަކީ ލޮލުގެ ފެނުމުގެ ހިއްސު ދަށްވުން ކުޑަކޮށްދީ ލޮލުގެ ފެނުން

ބަރުދަން ލުއި ކޮށްދިނުން

އޮރެންޖު އާފަލު އަދި މޭބިސްކަދުރު ފަދަ މޭވާ ތަކުގައި ހުންނަ ހަކުރުގެ މިންވަރާ އަޅައި ބަލާއިރު ފޭރުގައި އެކުލެވިގެންވާ ހަކުރުގެ މިންވަރު ދަށެވެ. އަދި މިއީ ބަނޑުހައިކަން ވަރަށް އަވަހަށް ފިލުވާލަދޭ މޭވާއެއްކަމުން ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށްވެސް ފޭރު ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

0%

0%

0%

142 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު