ADS BY INTERNATIONAL AID

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިޔާމް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

- 3 weeks ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ތަފްސީލް އަންނަނީ..

100%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

އަލީ އާޒިމް ޝިޔާމަށް ކޮވިޑް ޖެއްސީތާ. ހާދަ ވަރަކަށް ވިއްޔަ ބެއްދީ ޝިޔާމު ގައިގަ.

ހަބަރު