ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ޤާސިމް އަނބިކަބަލުން ވަޒީރުކަމަށްލުން ސިފަކުރެވެނީ ޖޯކެއް ގޮތުގައި - އުމަރު ނަސީރު

- 8 months ago 5 - ޝަފްރާޒް އހ

ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަނބިކަނބަލުން މިނިސްޓަރުކަމަށް ޖޭޕީގެ ސްލޮޓްގައި ލުން ސިފަ ކުރައްވަނީ ޖޯކެއްގޮތުގައި ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަޝީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ވޮއިސް"އަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ.

"ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޤާބިލް މީހުން ތިބޭނެ. ވަރަށް ގިނަ މީހުން އުންމީދު ކުރި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަކީ އެމީހުންގެ ޕޮލިޓިކަލް ކެރިއަ އެލިވޭޓްކޮށްދޭނެތަންކަމަށް. ތައުލީމީ އެތައްބަޔަކު ވަދެ އެފާޓީގައި އެބަތިބި. އެކަމަކު ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓަރުކަން އަނބިކަބަލުންނަށް ދިނުމަކީ ހަމަ ވަރަށް ހަޑި މަންޒަރެއް" އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އައިސީ ދިސް އޭޒްއަ ޖޯކް" އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ފަދަ ހައި ޕޮރޮފައިލް އެކްސްޕީރިއަސް ބޭފުޅެއްގެ ފަރާތުން މިފަދަކަމެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް އުންމީދު ނުކުރައްވާކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤާސިމްގެ ފަރާތުން އުންމީދުކުރެވިފައިވަނީ އަމިއްލަ އެދުންތަކުން ދުރުކޮށް ނަމަވެސް ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް އެކުލަވާލި ހިސާބުން މިކަން ކަން ގޮސްފައިވަނީ މުޅިން އެއާހިލާފަށްކަމަށް ވެސް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އުމަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޤާސިމްއަކީ މިހާރުވެސް ވަރަށް ގާތް ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

92%

7%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
5 ކޮމެންޓް

މިނިސްޓަރުކަން ދެއްވާފަ، ޓީޥީ ރިޕޯޓެއް ގެނަސްދީ، އޭގަ ފޭކް ޑިގްރީ ތަކެއްގެ ވާހަކަ ދެއްކީ. ލަންކާގައި އެކަމަނާ ހެއްދެވީ ކޭކު ކޯހެއްކަން ވަރަށްގިނަ ދިވެހީންނަށް އިގޭ! މިފަދަ ކަނަްތަކުން މި ބިންގާއެޅެނީ ވަރަށް ނުބައިކަންތަކެއްގެ ފެށުން. ގައުމުގެ އެތަކެއް ޒުވާނުން މިކަހަލަ ފޭކް ޑިގްރީ ހިފައިގެން ދެން ނިކުންނާނެ.

ޢުމަރަކީ ހައްްްޤަށް ބަސްވިދާޅުވާ ބޭފުޅެއް .

މިސަރުކާރަކީ ލިބޭމީހާއަށް ލިބޭނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީ ދީ ނުލިބޭމީހާ އިތުރަށް ފަޡީހަތް ކުރާ ސަރުކާރެއް ނިކަމެތިން ނައް އިތުރު ނިކަމެތިކަމެއް ދޭނެ ސަރުކާރެއް.ހަގީގަތަކީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޮވެފަ ތިބި ބަޔަކު ތަހްޒީބު ވެރިކަމެއް ކުރިއަނުދޭން ވެގެން ފާވެގަތް ސަރުކާރެއް .މިއީކީ ހޮޔޮ އޯގާތެރިކަމެއް ރައްޔިތަކަށް ވެވޭނެ ސަރުކާރެއްނުނުް .

އުމަރު ތިބުނީ ހަމަ ތެދެއް. ވެރިކަމާ މަތީ މަގާމު ތަކަށް ދަހިވެތިވެފަ ތިބޭމީހުން އުޅޭނީ އެހެން. މިޤައުމުގަ މުއްސަނދިމީހާ އަށް އަދިވެސް އޮތީ ހުރިހާ މޮޅަކާ އުފަލެއް. މުއްސަނދިންނަށް ވަޒީފާތަކާ ގިނަ ލާރި ލިބެން އޮތީ. އަހަރެމެންނަކީ ދެރަނިކަމެތިން. ލާރިއެއްލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ވަޒީފާއެއް ދޭނެމީހަކު ނެތް. ދަރިން ކިޔަވަން ސްކޫލަށް ފޮނުވުނަސް ޓިއުޝަން ބޭނުންވިޔަސް ޓިއުޝަން ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. މުއްސަނދިންނަށް ހުރިހާ މޮޅެއް އޮތީ.

އުމަރު ރައީސް ކަމައް ކުރިމަތި ލުންވެސް ވަރައް ޖޯކް

ހަބަރު