ADS BY INTERNATIONAL AID

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއަށް ހަމައެކަނި ކުރެވުނު ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި ހެލްމެޓް އެޅުމަށް އެންގުން: ޝިޔާމް

- 6 days ago 2 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީއަށް ހަމައެކަނި ކުރެވުނު ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި ހެލްމެޓު އެޅުމަށް އެންގުން ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޝިޔާމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އުވާލުމުގެ ބިލަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، މިސަރުކާރުގައި ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރަށް ކުރެވުނު ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި ހެލްމެޓު އެޅުމަށް އެންގުން ކަމަށާއި، މިނިސްޓަރު ނާގާބިލުވުމުން އެކަމަނާއަށް ދެއްވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބާރުތައްކަމަށެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ހިންގަންޖެހެނީ މިނިސްޓަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށާއި، އަދި އެ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރުވެސް އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކަމަށެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ފެއިލް ނުވާކަމަށާއި، ފެއިލްވެގެން އުޅެނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ކަމަށެވެ.

"މިއުޅެނީ ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީ ފެއިލްވެގެންނެއްނޫން. މިއުޅެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފެއިލްވެގެން. ހަމަމިތަނަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަ އިރަށް ލާމަރުކަޒީއޭ ކިޔާފަ ވާހަކަދައްކަވާތީ އަޅުގަނޑުމެން ލަދުގަނޭ." ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

ދަމަކުން ބަޑިއެއް ޖަހާ ގޮތަށް އޮތީ ޓައިންޓޭބަލްގަ . 1 އަހަރު ފަހުން ދެން އޮތް ކަންތަށް.ކޮބާތަ ނުވެފަ. ފަތިސް ނުވޭނު. ފަތިސް ގަޑީގަ ހާޑުކޮށް އޮތީ.މަޑަގަސްކަރަ.

ހަބަރު