ADS BY INTERNATIONAL AID

ޢަލީ ވަޙީދުގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

- 5 days ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ރޭޕް ކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ކުށުގެ އިތުރުން، ޖިންސީ ކުށުގެ އިތުރު ހަ ދަޢުވާއެއް އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޢަލީ ވަޙީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބާޠިލުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY EHEE

ޢަލީ ވަޙީދު މިހާރު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ އެޑްރެސް ހޯދުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލް އޮފީސް (ޕީޖީ)އަށް ހައިކޯޓުން ދިން މުއްދަތު އިއްޔެއަށް ވަނީ ހަމަވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މުއްދަތު ހަމަވީއިރުވެސް، އެޑްރެސް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެކަން މިހާރު ޕީޖީގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެެވެ.

ޢަލީ ވަޙީދަށް ކުރާ ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލުކުރީ އޭނާ، މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް އެނގުމުން އަލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ގޮތަށެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ގުޅޭ ހަތް ދަޢުވާއެއް ޢަލީ ވަޙީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރިއިރު، ޢަލީ ވަޙީދު ފުރިކަން އެނގުނީ ނޫސްތަކުން އެ ޚަބަރު ފެނުމުން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ޢަޒީޒު މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވިއެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު