ADS BY INTERNATIONAL AID

ސަލްމާން މިސްކިތް ނުހުޅުވި ލަސްވަނީ ސައުދީން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވަޑައިގެންނެވޭ ފަދަ ހާލަތަކަށް ނުދާތީ: މިނިސްޓްރީ

- 3 weeks ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ހިލޭ އެހީގައި މާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުވުން ލަސްވަމުންދަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަފުދަށް އާދެވޭނެ ފަދަ ހާލަތަކަށް ނުދާތީ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީން ނެރުު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަލްމާނު މިސްކިތަކީ ސައުދީ ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މިސްކިތެއް ކަމަށާއި އެ މިސްކިތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ކަމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެމިސްކިތް ހުޅުވަން ތާރީޚުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން މުޅިދުިނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ އާއި ސައުދީން ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ނުދާތީ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެވޭގޮތަށް ކިންގް ސަލްމާނު މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރެވުނު ނަމަވެސް އެތަނުގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރެވިފައި ނުވާތީ، ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދިވެހި ދައުލަތުން، ސައުދީ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙު ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކިންގ ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ނިންމިފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާރިޗުމަހުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސްވެރިން ވަޑައިގެން އެތަން ހުޅުވުމަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެކަން ލަސްވެގެން ދިޔަގޮތަށް އެކަމަށް އާ ތާޜީޚެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ނުރަސްމީގޮތުން ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހުގައި އެތަނުގެ ބޭނުން ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް އެ މިސްކިތާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި ނުވާތީ، މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް އެތަން ނުހުޅުވޭނެކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ރަގަޅު ބަހަނާއެއްތާދޯ....!!

ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު