ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ސަރުކާރުން އުޅެނީ ޒުވާނުން މަސްތީ ދުނިޔެއެއްގައި އުޅެވޭނެ ގޮތް ހަދަން: މޮސްޓާ

- 1 month ago 0 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

މިއުޒިކް އަޑު އަހާލެވޭނެ ތަނެއް އެޅުމުގެ ނަމުގައި، ސަރުކާރުން އުޅެނީ ޒުވާނުންނަށް މަސްތީ ދުނިޔެއެއްގައި އުޅެވޭނެ ތަންތަން ހަދަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ(މޮސްޓާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި، މާލޭގައި ޒުވާނުންނަށް ހާސްކަމެއް ނެތި މިއުޒިކް އަޑު އަހާލެވޭނެ ގޮތަށް މަރުކަޒެއް ގާއިމު ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު އިޖުތިމާޢީ ކޮމެޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުންނެވެ.

މޮސްޓާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގައި ޒުވާނުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭނެ ދަނޑުތަކާއި، ކުޅިވަރު ފެސިލިޓީސް މަދެއް ނޫނެވެ. ސިނަމާތައްވެސް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެތަންތަނުގައި ފިލްމެއް ނާޅުވާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އޮލިމްޕަހުގައިވެސް މަހަކު ނުދައްކާ އެންމެ ޝޯއެއްވެސް. އެހެންވީމަ މިއުޅެނީ ނާޗަރަންގީ ކުޅޭނެ ތަނެއް ހަދަން. ޔޫރަޕް ތަންތާގަ އިންނަހެން މަސްތީ ދުނިޔެއެެއްގަ އުޅެވޭ ތަންތަން ހަދަންވެގެން" މޮސްޓާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޮސްޓާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޒުވާނުންނަށް ހެވޭނެ ގޮތަށް ހުރި ތަންތަން މިހާރުވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި، ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތައްވެސް މަދު ނޫންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޒުވާނުންނަށް މިއުޒިކް ކުޅެވޭނެ ތަންތަން އެޅުމަށް ގޮވާލައި ގަރާރަކީ، ޒުވާނުންގެ މަގު ގެއްލުވާލައި، ހަލާކު ކޮށްލުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރެއް ކަމަށްވެސް މޮސްޓާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު