ADS BY IAC

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ކަފިހިހުރަސްތަށް އާކުރަން ޖެހިފައި

- 11 months ago 3

މާލޭގެ މަގުތަކަކީ އަބަދުވެސް ބާރުބޮޑު މަގުތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި މަގުތަކުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ ނިޝާންތައް ރަގަޅަށް ފެންނަގޮތަށް ހުރުމަކީ ކާރޫބާރު މަގުތަށް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ސަލަމަތީ ގޮތުން މުހިންމުކަމެކެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މާލޭގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއްގިނަ ވަމުން އަންނައިރު ހިގާ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން މަގު ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ.

އެއްގަމު އުޅަންދަށްވުރެ ހިނގާފައި އުޅޭމީހުންށް މަގުމަތީގެ ކަންކަން ބޮޑުތަނުން ފަސޭހަވާގޮތަށް މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

އެހެންކަމުން ހިނގާ މީހުންނަށް އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު މަގުހުރަސް ކުރެވޭނެ ގޮތްއޮތުމެވެ. ނަމަވެސް މާލޭގެ ގިނަމުގަތަކުގައި ކުރަހާފައި ހުންނަ ކަފިހިހުރަސްތަށްް މިހާރުވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ފުހެވިފައެވެ. ގިނަމަގުތަކުގައި ކަފިހުރަސްތަށް ފާހަގަ ނުވާވަރަށް ވަނީ ފުހެވިފައިކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ހިނގާމިހުން ގިނަފަހަރަށް މަގު ހުރަސްކޮށް އުޅެނީ އެމީހަކަށް ފެންނަ ތަނަކުންނެވެ.

މަގުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސަލަމަތީ ނިސާންތަށް ރީތިކޮށްފެންނަން ހުރުމަކީ އޭގެ ފައިދާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެކަމެކެވެ. އަދި ސަލާމަތީ ގޮތުން އެންމެ ރަގަޅުގޮތެވެ.

ކުރިން މިމަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ނަމަވެސް ރައީސް ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުވެރިކަން އަނބުރާދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސިޓީއަށް މިބާރުތައް ލިބުނުތާ ދިހަވަރަކަށް ދުވަސް ވެފައިވާއިރު މުވަޒަފުންގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ވަނީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

ނަމަވެސް މިއީ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅިފައިވާކަމެއްކަމުން މިއީ ވީއެންމެ އަވަސް މުސްތަޤްބަލެއްގައި ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމުގައި ހަދަންޖެހެއެވެ.

މިހާރުވެސް ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން ދަނީ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ކަށަވަރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތް ކުރަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
3 ކޮމެންޓް

މިނިސްޓަރ ނަހުލާގެ އަރިހުން ވ އަދަބުވެރިކަމާ އެކު އެދެން މަޖީދީ މަގާއި އަމީނީ މަގުގައި ތާރު އަޅައި ދިނުމަށް. ޢަޅުގަނޑަށް ޔަގީން ކަމަނާއަށް މިކަން ކޮށްދެއްވޭނެކަން . ނަހުލާ ހަމަ ބެސްޓް

ހަބަރު