ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތި ކަމަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއް: މޫސަ

- 1 week ago 1 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތި ކަމަކީ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި އެެއްޗެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން މޫސާ މަނިކު(ރީކޯ މޫސަ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

މޫސަ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ވަން ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން "ވަން ޓު ވަން" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. މޫސަ ވަނީ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ވަކި ބޭފުޅަކު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ސަބަބުން، ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި، އެމްޑީޕީއަށް ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް ކާމިޔާބު ކުރެވި، ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުއަށް ތާއީދު އޮތް މަންޒަރު ދެއްކުމަށް ނަޝީދު ބޭނުންފުޅު ނުވި ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންވެ، ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ހޯދުމަށް، ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން އެދެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިނުވާ ކަމަށް މޫސަ ތުހުމަތު ކުރެއްވިއެވެ.

އަދި މާލޭގެ ކެމްޕެއިންއަށްވުރެ ކުރިން ފެށިގެން ދިޔައީ "ރަށްވެހި ފަތިސް"ގެ ނަމުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ކެމްޕެއިން ކަމަށްވެސް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުތަކަށް ސަރުކާރުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދީފައިވާއިރު، މިއީ ޕާޓީގެ ރައީސްއަށް "ހަޖަމު" ކުރެވުނު ކަންކަމެއް ނޫންކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަމާޒު ހިފާފައި ހުރީ ވެރިކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ކުޑައިރުވެސް ބުނާ އަޑު އަހަން، އަދި މިހާރުވެސް އިނގޭ. ދެން ދުނިޔަވީ ތާރީޚަށް ބެލިޔަސް އިނގޭ، ވެރިކަމަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި އެއްޗަކަށް ވާކަން" މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޫސަގެ ވާހަކައިގައި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ޢަލީ އާޒިމުމެން ފަދަ ބޭފުޅުން، މިފަހަރުގެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެޕާޓީއަށް ކާމިޔާބީ ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކައިރިވަމުން އައިއިރުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެވިފައި ނުވާ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ، އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ދެއްކެވި ކަމަށް މޫސަ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.  

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ޑްޜީމް އެއް ދޯ ؟ ޙިއްވަރު ކޮށްލާ އަރިމަތިން އަދި ލައްވާލާނެ.

ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު