ADS BY PIZZA KITCHEN

އިޒްރޭލާއި ފަަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައިގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމުގެ ފުުރުޞަތު ރައީސް ނަޝީދަށް

- 1 week ago 2 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަަވައިދެއްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެކަން ހިއްސާ ކުރައްވައިފައެެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް އެބަވޭ ދެ ސިޓީއެއް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުން، ޕާލިމެންޓަކުން ދައުވަތު ލިބިފައި. އެތަނުގައި ތަޤުރީރު ކުރުމަށް ދިޔުމަށް. އެއީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އިޒްރޭލްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން." ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މިކަމުގައި އެމަނިކުފާނު އަދި ވަކި ގޮތަކަށް ނުނިންމަވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ފަަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދައުލަތެއް ޙައްޤުކަމާއިމެދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިންކާރު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްނަމަ، އެގޮތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދިވެހީން އަބަދުވެސް އެދޭނެ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

އިޒްރޭލް ބޮޑުވަޒީރު ވިއްޔާ. ، މޮޕު ލާން ވެސް ކަމުދާނެ. ތިޤައުމުގަ ބަހައްޓާ .

ޕަލަސްތީންގެ ހައްގުގައި ޒަޔަނިސްޓުން ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ މީހަކަށް ހެޔޮ ބަހެއް ބުނެވޭނެކަމާ މެދު ޝައްކު

ހަބަރު