ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ތެލެސީމިއާ ހުންނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑްގެ ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް އަޅާލަންޖެހޭ!

- 1 month ago 0 - ފަހީމް

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރާ ތެލަސީމިއާ ދުވަހެވެ. 1994 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މެއި 8 ވަނަ ދުވަސް އަންނަނީ ތެލަސީމިއާ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީވެސް ތެލަސީމިއާ ބަލިމީހުން ނިސްބަތުން ގިނަ ޤައުމެކެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

މިބަލީގެ ވޭން ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ އެތައް ފަރާތަކީ މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކެކެވެ. މި ބަލީގެ ސަބަބުން ބަލި ހުންނަ ފަރާތްތަކުން އުޅެންޖެހިފައިވަނީ އާންމު އެހެން ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތު ދިރިއުޅުމެކެވެ.

ރާއްޖޭގައިވެސް ތެލަސީމިއާ އެތައް ކުދިންނާއި މީހުންނެއް ފުރާވަރު އުމުރުގައި ދުނިޔެ ދޫކުރެއެވެ. ފާއިތުވި އަހަރު އޮކްޓޯބަރ މަސް ތެރޭ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި މޯލްޑިވަސް ތެލްސީމިއާ ސޮސައިޓީ ގުޅިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި މޯލްޑިވްސް ތެލަސީމިއާ ސޮސައިޓީގެ ޗެއާޕާޝަން ޖީހާން ސަލީމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިދިޔަ އަހަރުގައި ގާތް ގާތުގައި ތެލަސީމިއާ ކުދިންތަކެއް ދުނިޔެ ދޫކުރުމުން އެކަން މީޑިއާ އާއި އެކި ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލު ކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަކީ ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް އާ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ތެލަސީމިއާ ބަލި މީހުންނާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ކަންކަމާއި ހަވާލުވެ ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކުގެވެސް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ، ތެލަސީމިއާ ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމު ކުރެވިފައި ނެތުމުގެ މައްސަލައެވެ.

ތެލަސީމިއާ ބަލީގެ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތެއްކަމަށްވާ ޢަބްދުލްމުޢިއްޒު ޙަސަން ވިދާޅުވީ، މިއީ ކޮވިޑް-19ގެ ޕެންޑެމިކް ތެރޭ ފާހަގަކުރާ ތެލަސީމިއާ 2 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށާއި، ތެލަސީމިއާ ބަލިމީހުންނަކީ ކޮވިޑް-19ގެ ހައިރިސްކު މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަމަށްވާއިރު، މި ބަލި ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރިހަމަ އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން، ފަރުވާ ދިނުމުގައާއި ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކަންކަމުގައިވެސް، ލިބެމުންދާކަން ޔަގީން ކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ޢަބްދުލްމުޢިއްޒު ޙަސަން އިތުރަށް ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވަނީ، ތެލަސީމިއާ ބަލިމީހުންނަށް ޔަގީން ކަމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ލޭ ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާ ނުވުން އަދި ސައިކޯ ސޯޝަލް ސަޕޯޓްފަދަ ޚިދުމަތްތައް އެގޮތުގެމަތިން ލިބެމުންދާކަން ކަށަވަރު ކުރުން މުހިންމުކަމަށެވެ.

އަދި ކޮވިޑް-19 ފަދަ ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމާއި އެއްވަރަށް ތެލަސީމިއާ ފަދަ ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއަކީވެސް ނިސްބަތުން ތެލަސީމިއާ ބަލިމީހުން ގިނަ ޤައުމެކެވެ. އަދި ދުނިޔޭގައިވެސް އޭޝިއާ ސަރަޙައްދަކީ މި ބަލި އެންމެ ގިނަ އެއް ސަރަޙައްދެވެ. 2018 ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް އަޅާ ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ތެލަސީމިއާގެ 874 ބަލިމީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު