ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ބައެއް މީހުން ގެރިގުއި އުނގުޅާތީވެ ޑޮކްޓަރުންގެ އިންޒާރެއް

- 2 months ago 0 - އަމްރު ރއ

އިންޑިއާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބިރުވެރި ކޮވިޑްބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގައި ވަރަށް ހިތާމަވެރި މަންޒަރުތައް އެޤައުމުންދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

ADS BY VOICE

ހަދާނެގޮތް ހުސްވެފައިވާ ނިކަމެތިން އެމީހުންގެ ޢާއިލާގެ މީހުން މަރުވުމުން ގަންގާކޯރަށް ހަށިތައް އުކައިލަމުންދާދިއުން މިހާރުވަނީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެފައެވެ.

މިދިޔަ ދެދުވަހެއްގައި 71 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ގަންގާކޯރުން ފެނިފައިވެއެވެ. ގަންގާ ކޯރަކީ ހިންދީ ދީނުގައި މީހުން މަރުވުމުން އަންދާލުމަށްފަހު އަޅިތައް އުކައިލެވޭ ހިންދޫންގެ ގާތުގައި މުޤައްދަސް ކޯރެކެވެ. އެކަމަކު ފަޤީރު ނިކަމެތިންނަށް އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކުގެ މީހުން މަރުވުމުން ހަށިތައް އަންދާތަނަށް ގެންދާނެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް އަދި އެހީތެރިކަމެއް ދޭނެފަރާތެއްވެސް މިމުސީބާތުގެ ވަގުތުގައި ނުލިބުމުން މީހުންގެ ހަށިތައް ގަންގާކޯރަށް އުކައިލަނީއެވެ.

އިންޑިއާގެ މަހާރާސްތުރާއިން ފާޅުވި ދެގުނަ ބާރުގަދަ ކޮވިޑް ވޭރިއަންޓް ފެތުރެމުންދާލެއް ހަލުވިކަމުން އިންޑިއާއަށްވަނީ ގޮތް ހުސްވެފައެވެ.

ބްލެކްމާކެޓުން އެތައްގުނައެއް އަގުމަތިކޮށް ނޫނީ މިބައްޔަށް ފަރުވާދޭ އެއްވެސް ބޭހެއް ރައްޔިތަކަށް ނުލިބެއެވެ. ޑޮކްޓަރީ ބޭހުން ފަރުވާ ނުލިބޭތީ، މިބައްޔަށް ޝިފާލިބޭ އެއްޗެއްގެގޮތުގައި ގެރިގުއި ވާކަމަށް ދެކިގެން މީހުން މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ގެރިގުއި އުނގުޅަމުންދާ މައްސަލަ އިންޑިއާގެ ޞިއްޙީ އިދާރާތަކަށްވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

ޚާއްޞަކޮށް ގުޖުރާތުގައި ބައެއް މީހުން ގެރިގެންގުޅޭ ތަންތަނަށް ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ގޮސް މުޅިގައިގައި ގެރިގުއި އުނގުޅައި އެއީ ދިފާޢީ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކޮށްދޭ އެއްޗެއްކަމަށް ބަލައެވެ.

އިންޑިއާގެ ޑޮކްޓަރުން އިންޒާރުކުރަނީ ގެރިގުޔަކީ ޝިފާއެއް ހުރިއެއްޗެކަމުގެ އެއްވެސް ސައިންޓިފިކް ހެއްކެއް ލިބިފައިވާ އެއްޗަކަށްނުވާތީ ފަރުވާއެއްކަމަށް ދެކިގެން އެކަންކުރަން ފަށައިފިނަމަ އެހެންބަލިމަޑުކަމެއް އިންސާނުންގެ ތެރެއަށް ފެތުރުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް ކަމަށެވެ.

45%

36%

18%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު