ADS BY VOICE EURO COVERAGE

މިސްކިތުން ފެން ކަނޑައި މިސްކިތްތަކުގައި ތަޅުއަޅުވައިފި

- 3 weeks ago 21 - ޝަފްރާޒް އހ

އިންޑިއާ ވޭރިއަންޓާއެކު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މެއި 19، 2021 ގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލަންއެންގުމަށް ފަހު މިސްކިތުން ފެން ކަނޑައި މިސްކިތްތަކުގައި ތަޅުއަޅުވައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

މިކަމާއި ގުޅިގެން "ވޮއިސް" އިން ޒިޔާރަތްކުރި ބައެއް މިސްކިތްތަކުގެ ދޮރު ތަޅު ލާފައިވާއިރު މިސްކިތްތަކުން ވަނީ ފެން ވެސް ކަނޑަލާފައެވެ.

މިފަދަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ޒާހިރު އަޅުއްވާފައިވަނީ ކުދި ޖަމާއަތް ހަދައި ނަމާދުކުރާކަމަށްބުނެކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މިސްކިތްތައް ތަޅުއަޅުވައި ފެން ކަނޑަލާފައިވާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި އޮފީސްތަކާއި، އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޖހުއްދަދެވި މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ނިކުންނަމުން ގެންދެއެވެ. މާލެ ސަރަހައްދު ކޮވިޑްއާއެކު ހުއްޓިފައިނުވާ އިރު މިސްކިތްތައް މިފަދައިން ބަންދުކުރުން ވެގެންދަނީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާކަމަކަށްކަން މީސްމީޑިއާގައި އަޑު އުފުލަމުން އަންނަ ބައެއް އާންމުން ދަނީ އަޑު އުފުލަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މާލެ، ވިލިގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ރަށުން ބޭރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާއިރު ނަމާދުކުރުމަށް ދާން ޖެހެނީ މިސްކިތަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ މި ފަރާތްތަކަށް ނަމާދު ކުރުމަށް އެޅިފައިވާ ވަރަށްބޮޑު ހުރަކަހަށް މިވަނީ ވެފައެވެ.

މީގެ އިރުތުން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ގޭގައި ނުވަތަ ލޭބަރ ކޯޓާގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް އިރު އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ނަމާދުކުރުމަށް މިވަނީ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވެފައެވެ.

މިސްކިތައް ނަމާދު ކުރަން އަރާފަރާތްތައް އެއްހާސް ރުފިޔާއިން އަންނަނީ ޖޫރިމަނާކުރަމުންނެވެ.

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުން ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އަމަލު ކުރާ ގޮތްތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު ފާޑުކިޔަމުން ގެންދާއިރު ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ކޮވިޑް ހާލަތު ގޯސްވެފައިވަނީ އިންޑިއާ ވޭރިއަންޓް ރާއްޖެ އަށް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް ނޭޅުމާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އިންތިހާއަށް ލުއިތައް ސަރުކާރުން ދީގެންނެވެ. އެގޮތުން ޕޮސިޓިވް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވޯޓުލެވޭ ގޮތައް ހުޅުވާލައިގެން ވަނީ މިދިޔަ އިންތިހާބު ބާއްވާފައެވެ.

7%

76%

15%

ADS BY BANK OF MALDIVES
21 ކޮމެންޓް

މޭޔަރުގެ ހެޔޮފުޅުކަމުން ފެންގުޅާދީފި

މޭޔަރަކީ އިސްލާމް ދީންދެކެ ލޮބިފުޅުވާ ބޭފުޅެށް

އިމްރާނު މެން ބެޗު ފްލެޓުގައި ތަނަވަސްކޮށް އުޅުނަސް ހާލުގައި އުޅޭ މީހުން އުޅޭކަން ދަންނާތި.

މިސްކިތް ބަންދު ކުރާވަރަކަށް ކޮވިޑު އިތުރުވާނެ . މިކަމުން ސަލާމާތްވާން އޮތީ ދުއާކޮށްގެން . އެކަން ވަޒީރަށް ނޭގުނީތީ ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ.

ހަބަރު