ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ސްޓެލްކޯއިން ވެސް ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލްތަކުން ބޮޑު ލުޔެއް!

- 3 weeks ago 1 - ފަހީމް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީއަށް އަސަރު ކޮށްފައިވާތީ، ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލްތަކުން ލުއި ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް، ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ) އިން ކަރަންޓާއި، ފެނުގެ ޚިދުމަތްދޭ ރަށްރަށުގެ މެއި މަހުގެ ޔޫސޭޖަށް ހަދާ ބިލްތަކުގައި ޑިސްކައުންޓު ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

އެ ކުންފުނިން އާންމު ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، އާންމު ގޭބިސީތަކުން ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓަށް ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދުގެ 40 އިންސައްތަ ހެޔޮ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަދި އާންމު ގޭބިސީތަކުން ބޭނުންކުރާ ފެނަށް ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދުގެ 30 އިންސައްތަ ހެޔޮ ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އާންމު ވިޔަފާރިތަކުން ބޭނުންކުރާ ފެނާއި ކަރަންޓަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުގެ 20 އިންސައްތަ ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި ލުޔާއިއެކު، އާންމު ފަރުދުންނަށާއި ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކަރަންޓާއި ފެނުން ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

ކޮވިޑާއިގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރު ކޮށްފައިވާތީ، ރައްޔިތުންނަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން، އެއް މަހަށް، މުޅި ރާއްޖޭގެ ވެސް ގޭބިސީތަކުގެ ފެންބިލްތަކުން 30 އިންސައްތަ އަދި ވިޔަފާރިތަކުން 20 އިންސައްތަ އަދި ގޭބިސީތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލްތަކުން 40 އިންސައްތަ އަދި ވިޔަފާރިތަކުން 20 އިންސައްތަ މަޢާފް ކޮށްދިނުމަށް ނިންމަވާ އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސްވަނީ އިޢުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

ފޮޓޯ: ސަން

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

ދޮގު. މިހާރު ބިލް ފޮނުވައިފި. ބައިރުފިޔާއެއްވެސް ނުކަނޑާ

ހަބަރު