ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އަރަބި ޕާޓީއެއްގެ އެހީގައި ނެތަންހާޔޫ އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުން ދުރުކޮށްފި

- 3 weeks ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިޒްރޭލުގެ މެދުވިސްނުމާއި ކަނާތުފިޔައިގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކުން، އަރަބި އިޒްރޭލު ޕާޓީއެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައި އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނެތަންޔާހޫގެ 12 އަހަރުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިޒްރޭލުގައި މާޗްމަހުގެ 23ވަނަ ދުވަހުގައި ބޭއްވި އާންމު އިންތިޚާބުގައި ނެތަންހާޔޫގެ ލިކޫޑް ޕާޓީއަށް އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ލިބުނަސް، ގިނިކަންޏާ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލެވޭނެފަދަ ގޮތެއް ނެތުމުން އެގައުމުގެ ރައީސް ރޫވެން ރިވްލިން ވަނީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމުގެ ފުރުސަތު އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޔައިރް ލެޕިދަށް ދީފައެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ޔައިރް ލެޕިދްގެ ކަނާތު ފިޔައިގެ ޔެޝް އަތީދް ޕާޓީއަކީ މީގެކުރިން ނެތަންހާޔޫގެ ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިއެކެވެ.

ޔައިރް ލެޕިދް އަދި އޭނާގެ ޔެޝް އަތީދް ޕާޓީއަށް ކޯލިޝަނެއް ހެދުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި އެ ޕާޓީއާއި ގުޅުނު އެންމެ މުހިންމު ބައިވެރިޔާއަކީ އެޤައުމުގެ ކަނާތު ފިޔައިގެ ވިސްނުމުގެ ނަފްތާލީ ބެނެޓް އަދި އޭނާގެ ޔަމީނާ ޕާޓީއެވެ. ޔަމީނާ ޕާޓީއަށް އިޒްރޭލުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ހަ ގޮނޑި ލިބިފައިވެއެވެ.

ބެނެޓަކީ މީގެކުރިން ބޮޑުވަޒީރު ނެތަންހާޔޫގެ ގާތް މީހެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ނެތަންހާޔޫގެ ސަރުކާރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަންވެސް އަދާކޮށްފައެވެ. ޔައިރް ލެޕިދް އަދި ނަފްތާލީ ބެނެޓް ސަރުކާރެއްގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސް، ސަރުކާރެއް އެކުލެވޭނެކަން ޔަގީންކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ހޯދީ ޢަރަބި އިޒްރޭލު ޕާޓީއެއްކަމަށްވާ ޔުނައިޓެޑް ޢަރަބް ލިސްޓާއެކުގައެވެ. އެ ޕާޓީން އިޒްރޭލުގެ އާންމު އިންތިޚާބުގައި ފަސް ގޮނޑި ހޯދިއިރު، އެ ޕާޓީވެފައިވަނީ އިޒްރޭލުގެ "ކިންގމޭކަރ"އަށެވެ.

އެގޮތުން ނެތަންޔާހޫވެސް ސަރުކާރެއް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއިރު، ޔުނައިޓެޑް ޢަރަބް ލިސްޓުގެ އެހީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އޭރު ޔަމީނާ ޕާޓީން ނެތަންޔާހޫގެ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި ބައިވެރިވާން ދެކޮޅު ހެދި ސަބަބަކީވެސް އެއީއެވެ.

ނަމަވެސް ޔައިރް ލެޕިދް ވަނީ ޔަމީނާ ޕާޓީ އަދި ޔުނައިޓެޑް ޢަރަބް ލިސްޓް އެއްގަލަކަށް އަރުވައި، ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް ދީފައިވާ މުހުލަތު ހަމަވުމުގެ މަދު ގަޑިތަކެއްކުރިން އެޤައުމުގެ ރައީސް ރޫވެން ރިވްލިނަށް އެކަން އަންގާފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އެކި ޕާޓީތަކަކުން ވަނީ މި އާ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި ބައިވެރިވާން ނިންމާފައެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ އެއްބަސްވުން ރޭވިފައިވާގޮތުން، ފުރަތަމަ ދެ އަހަރު ބޮޑުވަޒީރުކަން އަދާކުރާނީ ނަފްތާލީ ބެނެޓެވެ. އަދި ބާކީއޮތް ދެ އަހަރު ވެރިކަން ކުރާނީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޔައިރް ލެޕިދެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަނެއްގައި ޢަރަބި އިޒްރޭލު ޕާޓީއެއް ހިމެނޭނެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެހެންކަމުން މި ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނެކަމާއި، މުސްލިމުންނާމެދު އާ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރާނެގޮތެއް ބެލުމަށް ގިނަބަޔަކު ތިބީ ކެތްމަދުވެފައެވެ.

އާ ސަރުކާރު ރަސްމީވެގެންދާނީ ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމަށް އިޒްރޭލުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ލިބިގެންނެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއް ނުވަތަ ދެ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެކަން ވެގެންދާނެއެވެ.

މަސްދަރު: އަލްޖަޒީރާ

57%

17%

25%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ހަބަރު