ADS BY VOICE EURO COVERAGE

އެމެރިކާއަކީ އަބަދުވެސް ގާތް ރަހުމަތްތެރި ޤައުމެއް: ޝާހިދު

- 3 weeks ago 0 - ފަހީމް

އެމެރިކާއަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި އަބަދުވެސް ގާތް ރަޙުމަތްތެރި ޤައުމެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމަށް އެމެރިކާއިން އިމަޖަންސީ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް ރާއްޖެއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމުމާ އެގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަށާއި އެޤައުމުގެ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއަކީ އަބަދުވެސް ގާތް ރަޙުމަތްތެރި ޤައުމެއްކަމަށާއި، އެމެރިކާއިން މި ހައްސާސް ދަނޑިވަޅުގައި ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެކަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ދެކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމެންޓް (ޕީޕީއީ)ތަކެއް ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

މިތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުއަށް ހިލޭ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ޖަމުޢިއްޔާއެއްކަމަށްވާ ޔޫއެސްއެއިޑްއިން ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމަށް ދެކުނު އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތެރިކަމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ޔޫއެސްއެއިޑްއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ލޭގައި އޮކްސިޖަން ހުރި މިންވަރު ބަލައިދޭނެ 600 ޕަލްސް އޮކްސިމީޓަރު އަދި 292،000 މުހިންމު ޕީޕީއީ ސާމާނެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް އެމެރިކާއިން ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން 9.1 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އެހީތެރިކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 60 ޕޯޓެބަލް ވެންޓިލޭޓަރު ހިމެނެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރާ ޕަލްސް އޮކްސިމިޓަރ އަދި ޕީ.ޕީ.އީ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރުން އޮންނާނީ މާދަމާއެވެ.

ފޮޓޯ: އެޑިޝަން 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު