ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާކަމަށް ބުނެ ސަލަފްގެ ސިޓީއެއް ފުލުހަށް

- 2 weeks ago 4 - ފަހީމް

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ބިލާއި ގުޅިގެން އޭގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ފުލުހުންނަށް އެކަން ނުކުރުމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން އަންގާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށްބުނެ ޖަމުޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

އެ ޖަމުޢިއްޔާއިން މިއަދު ބުނީ، "ނަފުރަތު މަނާ ކުރާ ބިލްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާފައިވާ ބިލާ ދެކޮޅަށް "ބޭންސެކިއުލަރބިލް" ގެ ޝިޢާރުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ފަށާފައިވާ ޤައުމީ ކެމްޕޭނުގައި ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވަމުންދާ ފުލުހުންނަށް އެކަން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން މަނާކުރަމުންދާ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބިފައިވާތީ، ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ސާފު ކޮށް އޮޅުން ފިލުވުމަށްޓަކައި ހޯމް މިނިސްޓަރަށާއި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް މިއަދު ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، އެބިލަށް އިބުތިދާއީކޮށް އިންކާރު ފާޅުކުރުމަށާއި، އަދި މަޖިލީހަށް ހުށައެޅޭ ބިލުތަކާމެދު އާންމު ރައްޔިތުންނާ، މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ފާޑުކިޔައި، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިދޭ ޙައްޤުގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ ގޮތުންނާއިވެސް އެކުގައި، 6 މެއި 2021 ގައި، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި " ބޭންސެކިއުލަރބިލް" ގެ ޝިޢާރުގެ ދަށުން، ޖަމުޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ފަށާފައިވާ ކެމްޕޭންގައި، މަދަނީ މުޥާޠިނެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ބައިވެރިވެ، އަމިއްލަ ހިޔާލު ފާޅުކުރާން ބޭނުން ކޮންމެ ފަރުދަކަށް އެ ޙައްޤު އޮތްކަމަށް ދެކޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެ ޙައްޤުން އެއްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކު މަޙުރޫމު ކުރުމަކީ، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ 27 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަތުން ކަމަށާއި، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޤާނޫން އަސާސީގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމުގެ ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އެއް މުއައްސަސާކަމުގައިވާ ދިވެހިފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިން އެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅުމީ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލި، އިޖުތިމާޢީ ދިރިއުޅުން ބަނަކޮށް، ނާމާންކުރުން ކަމުގައި ނޫނީ ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މިކަމުގައި ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކުރުމަށް ސިޓީގައި ވަނީ އެދިފައެވެ. 

80%

0%

20%

ADS BY BANK OF MALDIVES
4 ކޮމެންޓް

ދީނާ ދުރަށް ފެޔަށް ދިޔަޔަސް ވަގުތީ މިދުނިޔޭގެ އުފަލުން ހިތްހަމަ ޖެހުން ނުލިބޭކަން ސާފު. ކާފަރުންނަށް މުދަލާއި ތަނަވަސްކަން އިންތިހާޔަށް ލިބުނަސް ފެންނަނީ ހުރިހާކަމެއް އުކާލާފަ އެކަނި ކައްވަޅަށް ދާތަން. ޢަމިއްލަޔަށް ދުނިޔޭގެ ހަޔާތް ނުނިމޭނެ ގޮތަށް ގާނޫން ހަދަން "ރައީސްރައީސް" ވަގުން ފޫގަޅަން ވެއްޖެނު؟!

ނަސްރޫ......ލާދީނީ ފެތުރުން އެއީތޯ ރަނގަޅު ގޮތަކީ.؟ ރައްޔިތުން ތިބީ ތިފިކުރަށް ތާއީދު ކޮށްގެނެއްނޫން.

މިއީ ނުރައްކާތެރި ބައެއް. މީގެ ފަނަރަ ވިހި އަހަރު ފަހުން މިކަމުގެ ނުރައް ފެންނަން ފަށާނެ. ވިސްނަވާ އަފްގާނިސްތާނާއި ސީރިއާ ފަދަ ގައުމުތަކަށް ވެގެން ދިޔަގޮތް. ދީނީ ގޮތުން ވަކި މިސްރާބަކަށް ކަންކަން ގެންދިއުމަށް ބާރުއަޅާ ރައްޔިތުންގެ ސިނކުޑިތަކަށް ވަކިވިސްނުމެއް ވައްދާ އެމަގަށް ގައުމުގެ ކަންކަން އަބުރާލުމަށް ހިފާނެއެވެ. ނިކަންތިބެ ހޭއަރާށެވެ.

ހަބަރު