ADS BY PIZZA KITCHEN

ހިޔާކުރަން ކުރި ޚަރަދު މިލިއަނުން: ހިޔާ 15 ފުލެޓުގެ ފިނިޝިން ނިންމާލެވޭނެ ވަރުގެ ޚަރަދެއް!

- 1 month ago 5 - ޝަފްރާޒް އހ

އިޖުތިމާޢީ އެކި ކަންކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ބޮޑެތި އަދަދުތައް ބަޖެޓުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހިމަނައެވެ. އެކަންކަމަކީ މުޖުތަމައުގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި، މުޖުތަމައުގައި އެހީއަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުންފުނިން ކަނޑައާޅާފައިވާ ބަޖެޓެކެވެ.

ADS BY VOICE

މިފަދަ އެހީތައް މިހާތަނަށް ކުންފުނިތަކުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ބޮޑެތި ކުޅިވަރު މުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކުރުމާއި، ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި، ރާއްޖޭގައި ހަރަކަތްތެރިވާ ބައެއް ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށެވެ.

އެގޮތުން މި ސަރުކާރުން އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ސީއެސްއާރް ބަޖެޓުން 1.2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށް އައިޖީއެމްޗް ކައިރީ ޓެކްސީ ސްޓޭންޑް ގެ މަތި މިވަނީ ހިޔާކޮށްފައެވެ.

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ހަރަކަތްތެރިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައި ހޯދި މަޢުލޫމާތުން މިއީ ހިޔާ ފުލެޓުގެ 15 ފުލެޓުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް ޚަރަދުކުރެވިދާނެ މިންވަރެކެވެ.

"އެންމެ ކުޑަކޮށް ހިޔާ ފުލެޓުގެ މުށި ޖެހުމާއި، ދޮރު ހަރުކުރުން 80،000ރ އަށް ނިންމާލެވޭނެ. އެހެންވީމަ 1.2 މިލިއަންއިން 15 ހިޔާ ފުލެޓު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވޭނެ. މިފަދަ ބަޖެޓުތައް ހިޔާ ފުލެޓު ހެދުމަށް މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަށް ދިނުން ރަނގަޅު" 20 އަހަރު ދުވަހު އިމާރާތްކުރުމުގައި ހަރަކަތްތެރިވެފައިވާ މީހަކު ވޮއިސްއަށް ކިޔައިދިނެވެ.

މިހާރު މީހުން ވަނުމަށް ތައްޔާރު ވެފައިވާ ހިޔާ ފުލެޓު މި ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އެއްކޮށް ނުނިންމައިކަމަށް ސަރުކާރުން މިވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެއީ ކުރީ ސަރުކާރުން ފުލެޓުގެ ފިނިޝިންއަށް ހަމަ ޖައްސާފައިވާ ލޯނު މި ސަރުކާރަށް ސެކިއުއާ ނުކުރެވުމުންކަމަށްވެސް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން ފުލެޓުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހިފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށެވެ.

އިޖުތިމާޢީ ބޯހިޔާ ވަހިކަމަކީ މުޖުތަމައުގެ އެންމެ ހާލުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަނެއްކަމުން މިތަންތަންނަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް ކުރާނެ ވަރުގެ ތަނަވަސްކަން ނެތް މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ސަރުކާރަށް ކުރަމުން އަންނައިރު، މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަދިވެސް ސަރުކާރުން ގޮތެއް ހޯދައި ދެވިފައިނުވެއެވެ.

އެގޮތުން ކުންފުނިތަކުގެ މިފަދަ ބަޖެޓުތަކުން މާލީ ތަނަވަސްކަންނެތް ފަރާތްތަކަށް ފިނިޝިން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، ޕެންޝަން ފަންޑުން މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ ލެވަލްއިން ގެނެވިދާނެ ކުޑަ ނަމަވެސް ބޮޑު ފަސޭހަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. ޕެންޝަންއިން މިކަންކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުގެ ސުޕާ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ މަޖިލިސްއިން ޤާނުނާށް ބަދަލުގެނައުމެވެ. މި ސަރުކާރުން ވަނީ ޕެންޝަން ޤާނޫނަށް މިފަދަ ބަދަލެއް ގެނެސް ޕެންޝަން ފައިސާއިން ހައްޖަށް ދެވޭނެ މަގުވެސް ފަހިކޮށްދެއްވާފައިކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

6000 އެތަކެއް އާއިލާއެއް ހިޔާ ފުލެޓަށް ވަނުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު ސަރުކާރުން އަދި މިހާތަނަށްވެސް ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައިނުދެވި ލަސްވާކަމީ ގިނަބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. އަދި މިއީ އިޖުތިމާޢީ ބޯހިޔާވަހިކަމުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ހަޤީޤީ މަންފާ ނުލިބިފަ ލަސްވެދާނެފަދަ ކަމެއްކަމަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދާއިރާއާއި މާލީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކުން ހާމަކުރައްވަފައެވެ.

16%

66%

16%

ADS BY BANK OF MALDIVES
5 ކޮމެންޓް

ލަސްވަނީ ޗައިނާ ސަރުކާރާހެދި ކަމަށް އަސްކަމު ބުނެފަވޭ. އޭގެ ތަފްސީލަކީ ކޮބައިތޯ؟ ކުރީ ސަރުކާރުންވެސް ނިންމާފަ އޮތީ ފިނިޝިންގ ނުލާ ދޭން ކަމަށް ތަރުޖަމާނު ބުނި. އެކަން އޮތީ އެހެންތޯ؟ މިމީހުން ހަދާ ދޮގު އެބަޖެހޭ ސާފުވާން.

ސަރުކާރުންވެސް، ކުޅިވަރު ފަދަ ކަންކަމަށް ކުރާހަރަދުތައް މަޑުޖައްސާލުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހިދުމަތްތަކަށް އިސްކަންދެއްވާ

އަވިގަނޑުގައި ކޮންމެދުވަހަކު ކުޑަކުއްޖެއް ގޮވައިގެން ޓެކްސީ އަންނަންދެން ހުންނަމީހާ އުފާވޭ ކިތަންމެހާވެސް. އަދިވެސް ހިޔާ ފުލެޓް ދޯ ނިންމަން އުޅެންވީ...?

ހަބަރު