ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ތުނބުޅި ނުބެހެއްޓިޔަސް އެންމެކުރިން ސުވަރުގެ ވައްދަވާނެ:ރީކޯ މޫސަ

- 1 week ago 9 - ހަނާން ހުސައިން

ތުނބުޅި ނުބެހެއްޓިޔަސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެންމެކުރިން ސުވަރުގެ ވައްދަވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ސުވަރުގެ ވައްދަވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ މޫސަ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ނަފްރަތުގެ ބިލާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މޫސަ ވިދާޅުވީ ތުނބުޅި ނުބެހެއްޓިޔަސް އުޅެނީ އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ނަމާދުކުރަން، ރޯދަހިފަން، ޒަކާތްދެން އެކަމަކު ތުނބުޅިއެއްވެސް ނެތް.އަދިވެސް ނުބަހައްޓާނަން. ބަހައްޓާކަށް ވިސްނުމެއްވެސްނެތް. الله އިރާދަކުރެއްވިޔާ ސުވަރުގެވެސްދާނެ އެންމެކުރިން ސުވަރުގެ ވައްދަވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި"

މޫސަ ވިދާޅުވީ އޭނާ އަކީ ދީނީ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ނުވަންނަ މީހެއްކަމަށާއި،އެހެންނަމަވެސް ބައެއްފަހަރު އެވާހަކަ ދައްކާލާހިތްވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ބުއްދި ހުސްވެގެން ނޫޅޭކަމަށާއި،މިތާގައި ޤާނޫނެއް ހެދިޔަސް ނުހެދިޔަސް މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ދުލެއްނުކުރާނެ ކަމަށް މޫސަގެ ވާހަކައިގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މޫސަ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކިޔަވައިގެން މިރާއްޖެއަށް އަންނަ ދަންނަބޭކަލުންގެ ވެސް ޒިންމާއެއް އެބައޮތްކަމަށެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ދިން ތައުލީމުގެ ސަބަބުން އިސްލާމްދީނޭ ކިޔައި ކުޑަ ދަރިންތައް ގޮވައިން މީހުން ޖިހާދަށްގޮސްފައިވާ ކަމަށްވެސް މޫސަ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީހުންގެ ބުއްދި ފަސްވާގޮތްވަނީ މިސަބަބާއި ހެދިކަމަށާއި، ނަފްރަތުގެ ބިލާއި ދެކޮޅަށް ސޮއިކުރި 100 އިލްމުވެރިން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަގޮތް ކިޔައިދޭންޖެހޭކަމަށް ވެސް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅިފައިވާ ނަފްރަތުގެ ބިލާއި ގުޅިގެން ގިނަބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ދަނިކޮށް އެބިލު އަނެއްކާވެސް ވަނީ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވާފައެވެ.އެބިލު މަޖިލީހުން ބޭރުނުކޮށް އަލުން ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވީ އިތުރަށް ގޯސް ކުރަންކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ސަލީމްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

14%

50%

35%

ADS BY BANK OF MALDIVES
9 ކޮމެންޓް

ސުރުޙީގައިވާ ޢިބާރާތަށް ބެލުމުންވެސް ސުންނަތަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހެއްކަން ސާފުކޮށް އެބައެނގޭ! ރަސޫލާގެ މާތް ސުންނަތަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހަކު ތިމަންނަ އެންމެފުރަތަމަ ސުވަރުގެ ވަންނާނަމޭ ބުނަނީ އެކަމަކި ގަދަބާރުން ކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށް ހީވަނީތަ! ސުވަރުގޭގެ ވަސްވެސް ފެނިއްޖެއްޔާ ޝުކުރު!

ފިލްމު ކުޅެ ހިލޭއަންހެނުންނާ ގާތް ގޯޅުވުމާއި ހަރާމެއް ހަލާލެއް ބެލުމެއްނެތި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ލިބެންއޮތްގޮތަކުން ހޯދާ މުއްސަދި ވުމަކީ ވެސް ދީނީ ކަމެއް.

ޜީކޯ ހެވީލޯޑުން މަސައްކަތްކުރުވާފަ މީހުނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާތަށް އަވަހަށް ނިންމާ.އަދި މީހުން ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. ޥެރިކަން ބޭނުންވާނަމަ ވެސް އަމަލު ސީދާ ވާންޖެހޭނެ.

ހަބަރު