ޒާކިރު ނައިކް އިންޑިޔާއަށް ގެންދަން މޯދީ އޮފިޝަލުން ފޮނުވި: ޝަރުތަކީ ކަޝްމީރު މައްސަލާގައި އިންޑިއާއަށް ތާއިދުކުރުން

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

މިވަގުތު މެލޭޝިޔާގައި ހުންނެވި އިންޑިޔާއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ މަޝްހޫރު ދާޢީ، ޒާކިރް ނައިކް އަަނބުރާ އިންޑިޔާއަށް ގެންދިއުމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ މަސައްކަތް ކުރެއްވިކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މިކަން ހާމަވެފައިވަނީ ޒާކިރް ނައިކް އިންޓަރނެޓްގައި އާންމުކުރެއްވި ވީޑިޔޯ މެސެޖެއްގައެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލެެއް މެލޭޝިޔާގެ އިދާރީ ވެރިރަށްކަމުގައިވާ ޕުތްރަޖާޔާއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ އޮފިޝަލް އައީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރ އަމިތު ޝާހު ބައްދަލުކޮށް، އެދެފަރާތުގެ ސީދާ އިރުޝާދުގެ ދަށުންކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިކަމަށެވެ. 

އެ އޮފިޝަލް ވަނީ އިންޑިޔާ ސަރުކާރާއި ޒާކިރު ނައިކްއާއި މެދު އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ނައްތާލައި، އެބޭފުޅާއަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު އިންޑިޔާއަށް ދެވޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކޮށްދޭން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ޒާކިރު ނައިކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ އޮފިޝަލް ވަނީ ޒާކިރް ނައިކްގެ ގުޅުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިންޑިޔާއާއި އެހެނިހެން މުސްލިމް ގައުމުތަކުގެ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެން ބުނުމުން ކީރިތި ގުރުއާނާއި ރަސޫލާގެ ހަދީޘާއި ދެކޮޅު ނުވެ، މުސްލިމް އުއްމަތަށް ފައިދާއެއް ލިބޭނަމަ އެ އޮފިޝަލާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ބުނެފައިވާނެކަމަށް ޒާކިރު ނައިކު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިންޑިޔާގެ އޮފިޝަަލް ވަނީ ކަޝްމީރަށް އާޓިކަލް 370ގެ ދަށުން ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒްތައް ނެގުމަށް ބީޖޭޕީގެ ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަށް ތާއިދުކުރުމަށް، ޒާކިރު ނައިކްގެ ކިބައިން އެދިވަަޑައިގެންފައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ޣައިރު ގާނޫނީ އަމަލެއްކަމަށް ބުނެ އެކަމަށް ތާއިދު ނުކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށް ޒާކިރް ނައިކު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހެން ބުނުމުން އެ އޮފިޝަލް ވަނީ އިންޑިޔާގެ އިދާރާތަކަށް ފާޑުކިޔަސް، މޯދީގެ ސަރުކާރަށް ފާޑުނުކިޔުމަށް ޒާކިރް ނައިކްގެ ކިބައިން އެދިފައިކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި