ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އެޗްޕީއޭގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި އުޅޭ މައްސަލަ ބަލަނީ

- 4 weeks ago 0 - ފަހީމް

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ގިނައަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދާތީ، އުޞޫލުތައް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލާ، އުޞޫލާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި އިސްޕެކްޝަންތަކެއް ފެށުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ނެރެފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން 2021 ޖުލައި 26 އިން ފެށިގެން މާލެއާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ތިބެވޭނީ ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން އިމަރޖެންސީ ޔޫސްއަށް ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނެއްގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކޮށް، ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ތާރީޚަށް 14 ދުވަސް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށާއި ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ހަމަނުވާ ފަތުރުވެރިންނަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހޮޓާތަކާ، ގެސްޓް ހައުސް ތަކުގައި ތިބެވޭނީ އެރަށެއްގެ މުޅި އާބާދީގެ %60 އަށް ވެކްސިން ކަވަރޭޖް މަތިވެފައިވާނަމަ ކަމާ، ރަށުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް %95 މީހުންނަށް ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަވެފައިވުމާ، ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ 65 (ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ %90 މީހުން ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވުން ކަމުގައި އެ އޭޖެންސީން ވާނީ އިޢުލާން ކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ގިނައަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދާތީ، އަދި އެ އުޞޫލުތައް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މަޤުޞަދު ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލާ، އުޞޫލާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި 18 އޮގަސްޓުން 2021 ފެށިގެން އިސްޕެކްޝަންތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިންވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާލެއާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް، މި އިންސްޕެކްޝަން ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އަދި އެޗްޕީއޭ ގުޅިގެން ކަމަށް ވެސް އެ އޭޖެންސީން ބުނެއެވެ.

އިންސްޕެކްޝަންތަކާގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅާނެ ފޯން ނަންބަރު ވެސް އިޢުލާނުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އިންސްޕެކްޝަންގެ ކަންކަމުގައި 7264574 އަށް ގުޅުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އެދިފައިވެއެވެ. މި ނަމްބަރަށް ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހެދުނު 9:00 ން ހަވީރު 6:00 އަށް ގުޅޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ، އެޗްޕީއޭއިންވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ކަރަންޓީންވުމަކާއި ނުލާ ދަތުރު ކުރެވުން ހިމެނެއެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު