ADS BY VOICE

އަންޑަމަން އެންޑް ނިކޮބާރ އައިލެންޑްސްގައި އިންޑިޔާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރަނީ

- 1 year ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

އަންޑަމަން އެންޑް ނިކޮބާރ އައިލެންޑްސްގައި އިންޑިޔާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންނަށް ޙާއްސަ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރަން ތައްޔާރުވާކަމަށް އެގައުމުގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ދާދި ފަހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މި އަސްކަރީ މަރުކަޒު ވެގެންދާނީ އަންޑަމަން އެންޑް ނިކޮބާރ އައިލެންޑްސްގައި އިންޑިޔާއިން ހިންގާ ތިންވަނަ އަސްކަރީ މަރުކަޒަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރުވެސް އެގައުމުގެ ސައުތް އަންޑަމަން އަދި ނިކޮބާރސް ގެ ކޭމްޕްބެލް ބޭ ހިސާބުތަކުގައި އިންޑިއާއިން ދަނީ އަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގަމުންނެވެ. އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން ހަލަބޮލިވެފައިވާ އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި، އަންޑަމަން އެންޑް ނިކޮބާރ އައިލެންޑްސަކީ އަސްކަރީ ނަޒަރަކުން ވަރަށް ފައިދާބޮޑު ހިސާބެއްގައި އޮންނަ ރަށްތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ޗީފް ސުނިލް ލަންބާ މައުލޫމާތުދެއްވި ގޮތުގައި މި އަސްކަރީ މަރުކަޒު ޤާއިމްވެގެންދާނީ އަންޑަމަން އެންޑް ނިކޮބާރ އައިލެންޑްސް ގެ އެންމެ އުތުރުން ހިސާުބެއްގައެވެ. އަދި މިޔަންމާރ އާއި ކޮކޯ އައިލެންޑްސްއައި ކައިރިވުމުގެ އިތުރުން، އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ހާއްސަ އިޤްތިސާދީ ޒޯންއަށް ހުޅުވިފައިވުމުން މި މަރުކަޒުގައި އިންޑިޔާގެ އަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއެރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް އޭނާ ފާހަކޮށްފައިވެއެވެ.

ކަައިރި ހިސާބުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ކަނޑުމަތީ އަސްކަރީ ވައިގެއުޅަނދުތަކުގެ އިތުރުން ހެލިކޮޕްޓަރ އަދި ބޮޑެތި ވައިގެ އުޅަނދަށްވެސް މި މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެވޭނެކަން ފާހަކޮށްލެވެއެވެ.

ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި އިންޑިޔާއިން ތިންވަނަ މިފަދަ މަރުކަޒެއް ބިނާކުރުމަކީ، އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ޗައިނާ އާއި އިންޑިޔާ ދެމެދު އޮންނަ ވާދަވެރކަމާ ގުޅިފައިވާ އަސްކަރީ ފިޔަވަޅެކެވެ.

ޗައިނާގެ ނުފޫޒު އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، އިންޑިޔާއިން މިފަދަ ނިންމުމެއް އައީ އަސްކަރީ ވާދަވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުންކަމަށްވެސް ބެލެވެއެވެ.

އިންޑިޔާއިން ދަނީ ފަހަކަށް އައިސް އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އެގައުމުގެ އަސްކަރީ ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް ފާޅުގައި އެކި ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު