ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ައަދާލަތަށް ގޮނޑިތައް ދިނުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކެނޑިޑޭޓުން: އެމްޑީޕީ

- 6 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީއާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ މަޝްވަރާތަކުގެ ދަށުން ގޮނޑިތައް ދޫކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކެނޑިޑޭޓުން އަމިއްލައަށްކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ތައްޔާރީތަކާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މަޖިލިސް ކެމްޕެއިންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އަފްޝަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން ޓީމާއި އެ ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ކޮންމެ ގޮތެއް ނިންމިކަމުގައިވިޔަސް ޕާޓީން އެކަމަށް އިހްތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އަފްޝަން ވިދާޅުވީ ގިނަ ކަންތައްތަކުގައި އަދާލަތާއި އެމްޑީޕީގެ ޚިޔާލުތައް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުގައި އެއްގޮތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިޖުތިމާއީ އަދުލު ގާއިމުކުރުންފަދަ ސިޔާސަތްތަކުގައި ދެޕާޓީގެ ޚިޔާލު ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްގޮތްކަމަށް އަފްޝަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އުއްމީދަކީ އަދާލަތު ޕާޓީއާއެކު މަސައްކަތްކޮށް މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީގެ އަޣުލަބިއްޔަތެއް ހޯދުން،" އަފްޝަން ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު