ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކީ ހަަމަ އަރުވާ އަޑެއް: ގާސިމް

- 6 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަކީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށާއި އެއީ ހަމަ އެކަނި އަރުވާ އަޑެއްކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ރޭ ބޭއްވި ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރުން ޒިންމާދާރުކުރުވަން މިހާރުވެސް މިވަނީ ނުކުޅެދިފައިކަމަށެވެ. އަދި އެއް ޕާޓީއަކަށް މުޅި މަޖިލީހުގެ އަހުލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ދިއުމުން ކަންތައްތައް ވެގެންދާ ގޮތް އިހަށް ދުވަހުވެސް މިވަނީ ދެކެފައިކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކީ ރައީސެއްގެ ޒިންމާއެއް ނޯންނަ ނިޒާމެއްކަމަށެވެ. އެއް ރަށުން ނުވަތަ ދެ ރަށުން ކުޑަކުޑަ ދާއިރާއަކުން، ނުވަތަ މާލޭގައި ވިއްޔާ ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅަކުން ހޮވޭ ބޭފުޅަކު ބޮޑުވަޒީރަށްވުމަކީ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ނޫންކަމަށް ގާސިމް ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ.

"3000، 4000 މީހުން ތިބި ޕޮޕިއުލޭޝަނަކުން އަންނަ މީހާ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް ޕްރައިމް މިނިސްޓަރަކަށް ހަދަން ނިންމިއްޖެއްޔާ އެއޮތީ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު. އެހެންވީމާ އޭނާ ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން ރައްޔިތުން އުޅޭ ހާލެއް ބަލާކަށް ވެސް. އެއް އުސޫލަކުން ބަލާއިރު ތާކުން ތާކުން ނުޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކީ. އެހެންވީމާ އަނެއް ކޮޅުން ކިހިނެއްތޯ އެކަން ކުރެވޭނީ ވެސް. އެކަން ނުވެސް ކުރެވޭނެ. އެއީ ހަމަ އަޑެއް އަރުވަނީ،" ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު