ޕާޓީ ޕްރައިމެރީގައި ބަލިވިޔަސް ކުރިމަތިލެވޭގޮތް ހަދަން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

- 1 week ago 0

ސިޔާސީ ޕާޓީ ޕްރައިމެރީތަކުން ބަލިވާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރެވޭ ގޮތަށް ކަނޑަ އަޅައިދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ޖާބިރް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި.

ADS BY MINS CONSTRUCTION

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ

50%

0%

50%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު