ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ޕާޓީ ޕްރައިމެރީގައި ބަލިވިޔަސް ކުރިމަތިލެވޭގޮތް ހަދަން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

- 6 months ago 0

ސިޔާސީ ޕާޓީ ޕްރައިމެރީތަކުން ބަލިވާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރެވޭ ގޮތަށް ކަނޑަ އަޅައިދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ޖާބިރް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ

50%

0%

50%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު