ADS BY VOICE

އެމެރިކާގައި ނުރައްކާތެރި "ޒޮމްބީ" ބައްޔެއް ފެތުރެނީ!

- 1 year ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

އެމެރިކާގައި 24 ސްޓޭޓެއްގެ ފުއްލާގެ އާބާދީގެ މެދު ނުރައްކާތެރި "ޒޮމްބީ" ބައްޔެއް ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން ސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. "ކްރޮނިކް ވޭސްޓިނގް ޑިޒީސް" ނަމަކަށް ކިޔޭ މި ބައްޔަކީ ފުއްލާ ފަދަ ޖަނަވާރުތަކުގެ ސިކުނޑިއަށާއި މައިބަދައަށް ހަމަލާދޭ އިންފެކްޝަން އެކެވެ. އަދި މި ބަލި ޖެހޭ ޖަނަވާރެއްގެ ބަރުދަން ކުއްލިގޮތަކަށް ކުޑަވެ، އެ ޖަނަވާރެއްގެ ކިބައިން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރުޅިގަދަ އުޅުމެއް ފާހަގަކުރެވިގެންދެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެމެރިކާގެ އިތުރުން ކެނެޑާގެ ދެ ޕްރޮވިންސަކުންވެސް ފެނިފައިވާ މި ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށް އިންސާނުން ވުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބިރުގަނެއެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި "ކްރޮނިކް ވޭސްޓިނގް ޑިޒީސް" އަކީ އެއް ޖަނަވާރުގެ ގައިން އަނެއް ޖަނަވާރަކަށް ޖެހިދާނެފަދަ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަދި މިހާތަނަށް އިންސާނެއްގެ ކިބައިން މި ބަލި ފެނިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ބަލިވާ ފުއްލާތަކުގެ ހަށިގަނޑުތައް ދިރާސާކުރި ފަރާތްތައް ހާމަކުރާގޮތުގައި، މި ބަލި ޖެހިފައި ހުރި ޖަނަވާރެއްގެ މަސް ކެއުމުން އިންސާނަކަށް މި ބަލި ޖެހިދާނެކަމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. އަދި "ކްރޮނިކް ވޭސްޓިނގް ޑިޒީސް" ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭނަމަ، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގެ ތެރޭ މި ބަލި އިންސާނުންގެ މެދުގައިވެސް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތްކަމަށް ސިއްޙީ މާހިރުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެންޓާރ ފޮރ ޑިސީސް ކޮންޓްރޯލް އިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު "ކްރޮނިކް ވޭސްޓިނގް ޑިޒީސް" ގެޖިފަިވާ 15،000 އެއްހާ ފުއްލާގެ މަސް އިންސާނުން ކައެވެ. އަދި މި އަދަދު ފާއިތުވާ ކޮންމެ އަހަރަކާއި އެކު 20% އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު، އިންސާނުންގެ މެދުގައި މި "ޒޮމްބީ" ބަލި ފެތުރެންފަށާފާނެ ކަމުގެ ބިރަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ތޯތޯ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ.

0%

0%

100%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު