ADS BY VOICE

އިސްރޭލުން އިންޑިއާ ހިމާޔަތްކުރުމުގައި އެހީތެރިވާނެކަމަށް ބުނެފި!

- 1 year ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

އިސްރޭލުން ވަނީ އިންޑިއާއަށް ދިމާވެދާނެފަދަ ނުރައްކަލަކުން އެ ޤައުމު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭން ތައްޔާރުކަމަށް ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ދެމެދު ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އިސްރާއިލުން ވަނީ އިންޑިއާ ހިމާޔަތްކުރުމުގައި އެއްވެސް ހައްދެއް ނެތި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެ ޤައުމަށް އަރުވާފައެވެ.

ADS BY GOPRIME

އިސްރޭލުގެ ފަރާތުން މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ ދާދި ފަހުން ހަމަޖެއްސުނު އެންވޯއި ޑރ. ރޮން މަލްކާއެވެ. އަދި އިންޑިއާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޓެރޮރިޒަމްގެ މައްސަލައިގައި އެ ޤައުމުން ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އަޑުއުފުލަމުންކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި އިންޑިއާ ރައްޔޮތުންގެ މެދު މި ދުވަސްކޮޅު ޓެރޮރިޒަމް ގެ ބިރު އެހާ ބޮޑުވެފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަޝްމީރުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ 40 ސިފައިންނެއް ޓެރަރޮސްޓް ހަމަލާއެއްގައި މަރުވެގެންދިޔުމުންނެވެ.

ކުރިން އިސްރޭލް ސިފައިންގެ ތެރެއިން ފުލް ކާނަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މަލްކާ ވަނީ އެންމެން އެކީ މަސައްކަތް ކޮށްގެން މުޅި ދުނިޔެއިން ޓެރަރިޒަމް ނައްތާލަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެ ވާހަކަދައްކާފައެވެ. އަދި އިސްރޭލުގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓާރ ބެންޖަމިން ނަތެންޔާހޫ އިންޑިއާ އާއި މެދު ގެންގުޅުއްވާ ގާތް ވިސްނުމާއި ސަމާލުކަމުގެ ވާހަކަވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި ނަތެންޔާހޫ ޤަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި އިންޑިއާ އަކީ އިސްރޭލުގެ ވަރަށް މުހިންމު އެކުވެރިއެއް ކަމަށްވެސް މަލްކާ ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

0%

0%

100%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު