ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ޒީރޯ ޓޮލަރެންސްވިޔަސް މިއީ ރޯމާދުވާލު ކުރާ ވައްކަމެކޭ ނުބުނެވޭނެތޯއެވެ؟

- 2 months ago 22 - ޝަފްރާޒް އހ

2008 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރިޔާސީ ގަރާރަކުން ސަރުކާރުގެ މީޑިއާ ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން ( އެމްއެންބީސީ ) އާއި އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ބިސްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް ( ބިގް ) އާއިދެމެދު 2010 ވަނަ އަހަރުގެ މަރޗްމަހުގެ 7 ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބިގަށް ލިބެން ޖެހުނު ފައިސާއެއް ނުދައްކައިގެން އެކުންފުނިން ކޯޓަށްދިއުމުން ފައިސާދެއްކުމަށް ސިވިލްކޯޓުން އެމްއެންބީސީގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން 30 މިލިޔަން ރުފިޔާ ބިގަށް ދޭން އުޅޭ މައްސަލައާމެދު އަޅުގަނޑުމެންބުނާނީ ކީކޭތޯއެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ބުނަންއެގޭނީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ކިޔާ ޖަމްއިއްޔާއަށެވެ. އެކަމަކު އެމީހުން އަދި ތިބީ ހިމޭނުންނެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކުގައިވާގޮތުން ބިގަށް ދޭންޖެހޭ 78 މިލިޔަން ރުފިޔާގެތެރެއިން 30 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދޭން މިއުޅެނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެނޫންގޮތެއް ނެތްކަމަށް ދައުލަތުގެ މިޑިއާ ނުވަތަ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމަށް އެންގި އެންގުމަކާއިގުޅިގެންނެވެ. ހައިރާންވެ އަންތަރީސްވާންޖެހޭ ކަމަކީ ބިގަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ރައީސްގެ ގަރާރަކުން އުފެއްދެވި އެމްއެންބީސީގެ މައްޗަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުންކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށް ދައްކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ގާނޫނީ ލަފާދިނުމުންނެވެ. ހުކުމް ރައްދުވި ކުންފުނި ދަރަނިވެރިވެ ދައުލަތުގެ ބޮލުގައި އެޅިފައި އަދިވެސް އެބައޮތެވެ. އެމްއެންބީސީއަކީ ސަރުކާރުން އުފެއްދެވި ކުންފުންޏަކަށްވާއިރު ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ހިންގަން ވަކި ގާނޫނަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އުފެއްދެވި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަނަކީ އަދި އެކޯޕަރޭޝަންގެ ބަދަލުގައި ދެން އުފެއްދެވި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ ޕީއެސްއެމަކީ ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެގޮތުގައި އުފެއްދެވިތަނެކެވެ. އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑްހޮވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ބަޖެޓް ކަނޑައަޅައިދެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެވެ. ގާނޫނީ ލަފާހޯދުމުގެ މިނިވަންކަން ގާނޫނުން ކަނޑައަޅާދީފައި އެބައޮތެވެ. އެކަން އެހެންއޮއްވައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެތެރެއަށް ފިނޭންސްމިނިސްޓްރީން ވަންނަ އުސޫލުން ޕީއެސްއެމްއަށް ވަދެވޭނެގޮތެއް އޮންނާނެތޯއެވެ. ދޭނީ ކޮންގާނޫނީލަފައެއްތޯއެވެ.

މިރިޕޯޓްގައި އަޅުގަނޑުގެ ޓޯން ތަންކޮޅެއް ތަފާތުވެދާނެއެވެ. އެއީ ކޮރަޕްޝަނާއިދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސްގެ ސިޔާސަތަށް އަޅުގަނޑުތާއީދުކުރާތީ ވެދާނެ ތަފާތެކެވެ.

ގާނޫނީ ބާރުލިބިގެން ބިގްގެ އެއްބަސްވުންވަނީ އުވާލާފައި، ދެންކޮންފައިސާއެއް؟!

އެމްއެންބީސީއަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އުފައްދަން އޮތް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަންގެ ގާނޫން ފާސްކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް އޭގެކުރިން އެގާނޫންގައި ބުނާ މަގްސަދުތައް ހާސިލުކުރުމުގެ ނަމުގައި އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލް ކުންފުޏަކުން މީޑިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އުފެއްދެވި ކުންފުންޏެކެވެ. އެކުންފުނި ހިގަމުންދަނިކޮށް އެމްބީސީގެ ގާނޫން ފާސްކޮށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެގޮތުގައި ހިމެނުނު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑާއި ޓެލެވިޒަން މޯލްޑިވްސްގެ މުއްޒަފުންނާއި މުދާ އެމްބީސީގެ މުދަލުގެގޮތުގައި ކަނޑައެޅިއެވެ.

ބިގް ކުންފުންޏާއި އެމްއެންބީސީއާއިދެމެދު މާކެޓިން އެންޑް ކޮންސަލްޓެންސީ ޕްލޭނެއް ހެދީ އެމްއެންބީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އިބްރާހިމް ޚަލީލް ހުންނެވިއިރުއެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށްބަލާއިރު މިއީ އެމްއެންބީސީގެތެރެއިން ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ބަޔަކަށް ލާރިހޯދައިދޭން ރީއްޗަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެެއްކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ.

މައްސަލަ އުފެދުނީ 2012 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއެކު އާ ސަރުކާރުން އެމްބީސީގެ ގާނޫނަށްތަބާވެ ރޭޑިއޯ ޓީވީގެ މުދާތައް އެމްބީސީއާއި ހަވާލުކޮށް އެމްބީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އުވައިލި އެއްބަސްވުންތަކުގެތެރޭގައި ބިގާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމުންނެވެ. ބިގްގެ އެއްބަސްވުން އުވައިލެވުނީ ކިހިނެތްތޯއެވެ. އެމްބީސީގެ ގާނޫންގެ އިންތިގާލީ އުސޫލު ހިމެނޭ 45 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ ރޭޑީއޯއާއި ޓީވީ އެމްބީސީއަށް ބަދަލުވެގެންދާއިރު އެދެތަނުގައިހުރި ނުވަތަ އެއިން ތަނަކަށް އޯޑަރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެއިންތަނަކަށް ލިބެންޖެހޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާއަކީ އެކުންފުންޏަށް ބަދަލުވެގެންދާ ތަކެތިކަމަށާއި އެއިންތަނަކުން އެވަގުތަކު ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާއެއް ނުވަތަ އަދާކުރަންޖެހިފައިވާ ދަރަންޏެއްވާނަމަ އެފައިސާއެއް ދެއްކުމުގެ ނުވަތަ އެދަރަންޏެއް އަދާކުރުމުގެ އިލްތިޒާމްވެސް އެކުންފުންޏަށް ބަދަލުވެގެންދާނެކަމަށެވެ. އެކަމަކު ޖެހިގެން އައިމާއްދާގައި އެމްބީސީއަށް އިޚްތިޔާރުތައް ދެމުންބުނެފައިވަނީ ޓީވީއެމާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑުން ނުވަތަ އެދެފަރާތުގެ ކަންކަން ބެލެހެއޓުމަށް ނުވަތަ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ އިދާރާކުން އެކިފަރާތްތަކާއެކު ކޮށްފައިވާ އެގްރިމެންޓްތައް އެމްބީސީގެ ބޯޑް އުފެދޭތާ ދެމަސްދުވަހުގެތެރޭގައި މުރާޖައާކޮށް އުވާލަންފެންނަ އެގްރިމެންޓްތައް އުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެމްބީސީގެ ބޯޑަށް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. ބިގާއެކު އިބްރާހިމް ޚަލީލްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވައިލީ މިމާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހުއެވެ.

އެމްބީސީއާއި އަދި ޕީއެސްއެމުގެ ބޯޑްގައިވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަދި މިއެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ ކަންކަމުގައި އޭރު އުޅުއްވި ބޭފުޅަކު ވޮއިސްއާއި ވާހަކަދައްކަމުންބުނީ އެއްބަސްވުން އުވައިލީ ދައުލަތުން ނަހަމަގޮތުގައި އަމިއްލަކުންފުންޏަކަށް ފައިސާދޭންޖެހޭގޮތަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކަށްވެފައި ބިގުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރިޔަސް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއަށް ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީން ބައެއް އެކުންފުންޏަށް ލިބޭގޮތަށް އޮތުންފަދަ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެއެއްބަސްވުމުން ފާހަގަކުރެވިގެންކަމަށެވެ. ބިގްކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ބައިތިއްބާފައި ތިބީ އެމްއެންބީސީގެތެރޭގައެވެ. ޓީވީއެމްގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް މީހަކު އެސްއެމްއެސްއެއް ފޮނުވައިގެން އާމްދަނީއެއްވަނަސް އެއިންވެސް ބައެއް ބިގަށް ދޭންޖެހެއެވެ. ފަސްއަހަރުވީމާ ނޫނީ އެއްބަސްވުން އުވާލެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް އެމްއެންބީސީއަކަށް ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެމީހުންކުރާކަމެއް ފެންނާކަށެއްނުހުރެއެވެ. މިސަބަބަށްޓަކައި އެމްބީސީން ހޯދި ގާނޫނީ ލަފައާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އޭސީސީން ހޯދިލަފަޔަށްފަހު އެއްބަސްވުން އުވައިލީއެވެ. އަދި މިފަދަ އެބަސްވުންތަކުން އެމްއެންބީސީން އޭރު ބޮލުގައި އަޅާފައި އޮތް ބޮޑުދަރަންޏާއިވެސް އެމްބީސީން ހަވާލުނުވެ އެދަރަނި ދައްކަމުންދިޔައީ އެމްއެންބީސީންނެވެ. އެމްއެންބީސީގެ ދަރަނިތައް އޮންނާތީ ސަރުކާރުން އެކުންފުނި އުވާނުލައެވެ. އަދި އެއީ ސަރުކާރު 100 ޕަސެންޓް ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށްވާތީ އެދަރަނި ދައްކަމުންދަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ޕީއެސްއެމަކީ 78 މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަހާލާ ވެހިކަލަކަށްވީތޯ؟

ބިގާއި އެމްއެންބީސީއާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މައްސަލަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުން 2010-2012 އަށް އެމްއެންބީސީން އެކުންފުންޏަށްދީފައިވާ 5.7 މިލިޔަން ރުފިޔާއަކީވެސް ބިގުންކުރި މަސައްކަތަކުން ލިބުނު ފައިސާކަން އެގެންނެތްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ލިޔެކިޔުމެއް ހަދާފައެއް ނުހުރެއެވެ. އަދި އޭގެފަހުން ހޯދަން އެކުންފުނިން ހުށަހެޅި 5.5 މިލިޔަން ރުފިޔާގެތެރެއިން 2.6 މިލިޔަން ރުފިޔާދޭން ނުޖެހޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވިގޮތާއި މާކަބޮޑު ތަފާތެއް އެބައޮތްތޯއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މިކަންމިހެން އޮވެ ބިގުން ކޯޓަށްގޮސް 2016 ވަނަ އަހަރު ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމެއްގައި އެމްއެންބީސީން އެފައިސާއާއި ޖުރުމަނާއާއެކު 78 މިލިޔަން ރުފިޔާ ބިގަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ. މިހުކުމް އިއްވިއިރު އެމްބީސީގެ ބަދަލުގައި އޮތީ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާއެވެ. ޕީއެސްއެމްގެ ބޯޑު މެމްބަރަކު ވިދާޅުވީ އެކުންފުނިން އެމައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކުރަން ހުށަހަޅާފައިނުވަނީ އެއީ ޕީއެސްއެމްގެ މައްޗަށް އައިސްފައިވާ ހުކުމަކަށްނުވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދު ސަރުކާރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ގާނޫނީ ލަފައެއް ޕީއެސްއެމަށްދީގެން ޕީއެސްއެމް މެދުވެރިކޮށް 78 މިލިޔަން ރުފިޔާ ބިގަށް ހޯދައިދޭން ނިންމުމަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެކެވެ. މިމައްސަލައިގެ ސީރިއަސްކަން ބޮޑީ ބިގަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑައިރެކްޓަރ ހަސަން އިސްމާއީލުގެ 90 ޕަސެންޓް ހިއްސާއޮތް ކުންފުންޏަކަށްވެފައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ކަރޮޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ނަމުގައި ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ކެމްޕޭނެއް ފަށްޓަވައި، އަދި އެޒީރޯ ޓޮލަރެނސްގެ ދަށުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށް، ކެބިނެޓް ވަޒީރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް މިކަހަލަ މިކަހަލަ ކަންކަން ހިގާފައިވަނިކޮށް ރޯމާދުވާލު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ވައްކަންކުރަނީކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެން އޮތް ގޮތަކަށް ނިންމުމެއް ނިންމުމުންނެވެ. 

78 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހަސަން އިސްމާއީލުގެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުން ނޫންގޮތެއް ނެތްކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެންގުމުން ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ގޮތް ހުސްވީއެވެ. އެހެންކަމުން ބުނެވެން އޮތީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ވައްކަންކުރުމަށް ޕީއެސްއެމް ވެހިކަލަކަށް ހަދާފައިވަނީކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ ބާރުގަދަ މަގާމެއްގައި ހުރެގެން އަދީބު އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ކަހައިލީ 78 މިލިޔަން ޑޮލަރެވެ. މިފަހަރު މިކަހައިލަނީ 78 މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ. ސަރުކާރުން ރައީސް އިއުލާންކުރައްވާފައިވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަކީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީގެ ނަމޫނާ ސަރުކާރަކަށް ވާނެކަމަށެވެ. އެކަމަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ވެރިއެއްގެ ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓަށް 78 މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަހާލަން އުޅޭއިރު އެއް ފުށް ވަރަށް ސާފެވެ. އެއީ ފައިސާދޭ ވަރާއި ދޭ ކުންފުނި އެގޭތީއެވެ. އަނެއްފަރާތް ކަޅުކަމުންނާއި އަދިރިކަމުން އަޑި އޮތްގޮތެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ސާފެއް ނޫނެވެ.

މިވަރުގެ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހިމެނޭ ކަމެއް ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭއިރުވެސް ސަރުކާރަކުން އަދި އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. ސަރުކާރޭ މިބުނަނީ ގާނޫނީ ލަފާދިންކަމަށްބުނާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންނެވެ. ނަންވާނީ ހަމައެކަނި ހައިވަކަރު އޮޑިއެވެ. ވައްކަމަކަށްވާނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާނެގީމައެވެ. 

0%

100%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
22 ކޮމެންޓް

ތިތަނުގައި އުފައްދާފައިވާ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ ބަލާކޮމިޓީން މިކަން ބެލުން ވަރަށް މުހިއްމު. އެކަމަކު ހަނދާންކުރަންވީ ތިޔަ ކޮމިޓީގެ ޗެއާރ ޕާޝަން އޭރުގަ މައްސަލަ ބަލާފަ ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓަކުން ތަނަށް އެތަށް އަހަރަކު އިހުލާސްތެރި ޚިދުމަތެއްކުރެއްވި މުހައްމަދު ހާޝިމް ވަޒީފާއިން ކަނޑާލުކަން. މިކަން މިއަދު އެއްވެސްމީހަކު ހަނދާން އެބަހުރިތޯ؟ މިކަންކަންވެސް ވާނެ ބެލެން އިންސާފުލިބެން.

އަޅުގަނޑަކީ 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހެއް. ސަރުކާރުގެ ވެރިން ބުނަމުން އަޢި ވެރިކަން ނިމުނު އިރު މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދެވޭނެ ފަދަވެސަ ނެތްކަމަށް. މިހާލުގައި އޮއްވައި 78 މިލިޔަން ދެއްކުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެއްބަސްވެ އޯވަރނައިޓަކުން މިފައިސާ ދެއްކުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ލޯނުހަމަ ޖައްސަދޭނީ ގައިމު ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތަށްތަކެއް ހުރުމުން ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުގެ ތަޖުރިބާގައި ބުނާނީ މިކަން ނުކުރާނޭ ފައިސާވެސަ ނުދޭނޭ.

މި ފައިސާ މިދައްކަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ލޯނު ނަގައިގެން މި ލޯނު ބަހާލެވިފައިވަނޫ 2 ބަޔަކަށް މިއަހަރު 55 މިލިޔަން ބާކީ 23 މިލިޔަން އަންނަ އަހަރު.

އަލީ ޚާލިދަކީ ކަމުގެ ދެކޮޅު ބެއެވުމަކާއިނުލާ ނިކަމެތި މުވައްޒަފުން އެކިތަންތަނަށް ބަދަލުކޮށް ނިކަމެތިކޮށްލި ވެރިޔެއް. ވަރަށް އަން ޕްރޮފެޝަނަލް ވަރަށް އަން އެތިކަލް އެމްޑީ އެއް. އެއްވެސް ވަރަކަށް ކަމުގެ ހަޤީގަތް ބައްލަވާ ބޭފުޅެއްނޫން ވަކިބަޔަކު ބުނާގޮތަށަ އެއީ ހަޤީގަތް ކަމުގަ ދެކި މުވައްޒަފުންނާ ެުޅިވެރިކަމާއިއެކު މުހާތަބު ކުރެއްވި ވެރިއެއް. އިންސާފުން އެއްކިބާވެ ބޭއިންސާފު އިހުތިޔާރުކޮށް ނުހައްގުން މުވައްޒަފުންނަށް އިހުމާލުވުމުގެ ހިތި ނަތީޖާތީ. އަލްހަމްދުލިﷲ

އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ އާއިލައާއި ހެޔޮއެދޭ ރަހުމަތްތެރިންގެ ދުޢާ ﷲ އިޖާބަ ކުރައްވައިފި. އަލްހަމްދުލިއްﷲ. މިއަދު އެނގި ސާފުވެއްޖެ ކޮންބައެއްކަން ކާކުކަން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގު ފަހިވާގޮތަށް ކަންކަން ކުރަނީ އުޞޫލުން ބޭރުން ކަންކަން ހިންގަނީ. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށް ޞިދަޤާތްވެސް ބަހާނަން. ޔާ ﷲ އިބަ އިލާހަކީ ހުރިހާ ކަމެއް އެންމެ މޮޅަށް ދެކެ ދެނެ ވޮޑިގެންވާ ގަދަ ކީރިތިވަންތަ މޮޅަށް އައްސަވާ އަދި މޮޅަށް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާ ނިކަމެތި އަޅުގެ ރަސްކަލާނގެ.

މިވަރު ބޮޑު ތުހުަތެއްކުރެވޭއިރު ތުހުމަތެއްވެސް ނޫން ހަގީގަތެއް. ހިންގި ކަމަކަށްވާއިރު ތަން ހިންގުމުން އެއްފަރާތް ވާންޖެހޭނެ. މިވަރު ތުހުމަތެއް އޮތްއިރު އަމިއްލަ އަށްވެސް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭނެ.

ހަހަހަ ހަލީލުއޭ އިކުރާމޭ ކިއާ ގޮވާފަ ބަލާލަ ހިންގާލި ކަންތަށް ގަނޑު މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ތެރޭގައި ދައުރު ހަމަ ވާއިރު ކިހާވަރެއްކޯލާނެ ބާ؟ ހިޔެއްނުވޭ ކުރިން ތިބި ވެރިންނަށަވެސް މިވަރު ކޮށްލެވޭނެ ހެނެއް. އަދި ކޮބާ ކޮފީގައި ޕްރޮމިސް ވި ޓްރެނިންގ ހިންގަން އިއުލާނު ކުރުމަޚާނުލާ ދޭންއުޅުނު 1 މިލިޔަން ރުފިޔާ އެކަން ކިހިނެއް އޮތީ؟ އަދިވެސް މޮޅުވާހަކަ ދައްކާ މީޑިއާ ތަކަށް އަރާ އިންނަވައިގެން

މިފައިސާ އަކީ އެމްޑީޕީ އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ހިސާރުކުރުމަށް ހޭދަކުރުމަށް ބިގް ގެ ވެރިޔާ އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ އަދި، ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްރެޓަރީ، ހަސަން ބަނޑޭއަށް ދިން ފައިސާއެއް.

މިވަރުކަމެއް ނިންމާ 78 މިލިޔަންގެ ތެރެއިން 30 މިލިޔަންދިން އިރު ކޮބާ ތިޔަކުންފުނީގެ ޅީގަލް ކަންކަން ބަލަހައްޓަވާ ބޭފުޅާ ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓް ތިޔަބޭފުޅުން މިކަމުގައި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނެ

ކޮބާ ޕީއެސްއެމްގަ އެންމެ ގަދަޔަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލިޔަމުން ވަގަށް ގޮވި މީހުން؟ މިކަން އޯކޭދޯ ހެޔޮވަރު ބޮޑު އަދަދެއްވީމަ. މިމަޢްސަލަވެސް ތިތާ އޮންނަ މައްސަލަ ބަލާކޮމިޓީން ބަލާލަ ބަލަ؟

މިކަންކުރީ ޕީއެސްއެމް އެމްޑީއާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ރައީސް އޮފީހުގެ މީޑިއާ ސެކެއްޓްރީ ގުޅިގެން އެދުވަހުވެސަ ޕީއެސްއެމްގެ ބޯޑު ބައެއް މެންބަރުން ދެކޮޅުހެދި ލޯނު ނަގައިގެން ދައްކަން ނުޖެހޭ ފައިސާއެއް ބިގަށް ދައްކަން.

މީ ރޯމާދުވާލު ކުރި ބޮޑު ވައްކަމެއް. މިކަން މިހިސާބުން ނުނިންމާނަން އަލީ ޚާލިދު

ގަދަކޮށްފަ މީޑިއާ ތަކަށްއަރާ މޮޅުވާހަކަ ދައްކާ މައްސަލަތަށް އޭސީސީއަށް ފޮނުވާފަ 75 މިލިޔަންގެ ކޮރަޕްޝަން ހިންގާފަ ދެން މިއާދޭސް ކުރަނީ މުވައްޒަފުން ކައިރީ ސޯސަލް މީޑިއާގައި މިވާހަކަ ނުދައްކާށެ ބުނެ ވާއޮ ބްރިލިއަންޓް ބެލްޑަން އެމްޑީ އަލީ ޚާލިދު

އޭސީސިގައި އަލީ ޚާލިދުގެ މައްސަލައެއް އޮއްވައި ޕީއެސްއެމްގެ އެމްޑީ އަކަށް ހަމަޖެއްސިވެސް. މިވަރު ކުރީމަވެސަ ކީއްވެ ޒީރޯ ޓޮލޮރެންސްގެ ދަށުން ގޭގަ މަޑުކުރަން ނޭންގީ؟

ޕީއެސްއެމްގެ މިހާރުގެ އެމްޑީ ވެމްކޯގެ ޗެއާރމަނަކަށް ހުންނަވަނިކޮށް އެތަނުން ވަކިކުރެއްވީ މަސްލަހަތު ހިމެނޭގޮތާސް ބޮޑެތިކަނަތަށް ތަކެއް ކުރައްވައިގެން.

އެފްޕީއައިޑީ ހިޔާނާތަށްފަހު އެތަން ބަނގުރޫޓުވުމުން އުފެއްދީ މިފްކޯ މި މިފްކޯއަކީ ރައިސް މައުމޫން ސަރުކާރުގެ އެންމެ ކޮރަޕްޓްތަން، މިތަނުގެ ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގެ ވެރިޔަކަށް ގިނަދުވަސްތަކަކު ހުނެނެވުމަށްފަހު އެތަނުން ވަކިވެ ވަޑައިގެން އަމިއްލަ ކުންފުންޔެޢް ހަދައި މަސަބޭރުކުރަން ފެއްޓެވި ބޭކަލެއް ޕީއެސްއެމް ގެ މިހާރުގެ އެމްޑީ އަލީ ހާލިދަކީ

ފާޑު ފާޑު ކެންޕޭން ހިންގާ ސްޓާފުން ބެބޫ ހައްދާފަ 78 މިލިޔަންގެ ކޮރަޕްޝަން ހިންގީ މިސަރުކާރުގެ އަދީބު މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒާ ފައްޔާޒުގެ ގާތް މިނިސްޓަރު އަމީރުއާ ގުޅިގެން.

މިލާރިތަށް ދީފަ މީޑިއާގައި މިވާހަކަ ކިޔަން ފެށުމުން އަލީ ހާލިދު މެއިލަކުން ހުރިހާ ސްޓާފުން ގާތު އެދިއްޖެ ސޯސަލް މީޑިއާގައި މިވާހަކަ ނުދައްކަން. ތިމަންނަނޫން އެހެން މީހަކު ހުއްޓަސް މިކަންކުރާނެއޯ! އެކަމަކު ސްޓާފުންނާ ފުރަތަމަ ބައްދަލު ކުރެއްވި ދުވަހު ވިދާޅުވި ކޮރަޕްޝަނަޝާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައަށް ދޭނީ ޒީރޯ ޓޮލަތެންސޭ. ޒީރޯޓެރަންސް ވެއްޖާ ތިއޮތީ 78 މިލިޔަންގެ ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ 30 މިލިޔަން ދީފަ އަދި ބައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރައަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 2 މީހުން އެބަތިބި އިސްތިއުފާ ދެއްވާ

30 މިލިޔަން ދީފި އެވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ލޯނެއް ނަގައިގެން ކަމަށްވަނީ. އަލީ ހާލިދު މިލާރި ނުދެވިގެން ލޯނު ނަގައިގެން އެލޯނުގެ ތެރެއިން 30 މިލިޔަން ދިނި. މީ މީޑިއާތަކުގައި 14 މައްސަލައޭ އޭސީސީ އޭ ކީމީހާ

ހޯރަފުށީ ޚަލީލުގެ ހިއްސާއެއް "ބިގް" ގައި އޮންނަކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޗެކްކޮށްލައްވާ!

ހަބަރު