ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ޔާމީނަށް ދުވަހަކު ވެސް މައާފެއް ނުކުރާނަން: ނަހުލާ

- 2 months ago 6 - މުހައްމަދު ޝާން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދުވަހަކުވެސް މަޢާފު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ނަހުލާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހޮޓަލެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ނަހުލާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނުގައިވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް މައާފު ނުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށާއި އަދިވެސް އެކަމަނާ ހުންނެވީ އެގޮތަށް ކަމަށެވެ.

ނަހުލާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވާއިރު އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދުކުރައްވާނެ ކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިރޭ ނަހުލާ ވިދާޅުވީ ޔާމީނުގެ ތާއީދުގައި މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

68%

12%

20%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
6 ކޮމެންޓް

ކަމަނާ އަހަރެމެންވެސް ނުބުނަމޭ މާފުކުރާށެކޭ އަހަރެމެން މިކިއަނީ ކަމަނާމެން ތިޔަމަގާމައް އަންނަންވެގެން ގޮވިގޮވެލިފަތި ކާސީމަކަސް ގާސިމަކަސް ޔާމީނަކަސް ނަށީދަކަސް ޖާބިރަކަސް އޮޅޮ އޮޅޮ ކަނބުލޯއަކަސް އިންސާފުވެރި ށަރީއަތަކައްފަހު ހުކުމް އިއްވުމުން ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ދެން ޖަލައްގަޅާށޭ ކަމަނާމެންވެސްކީ އެހެން އެކަމަކު މިހާރު އެހަނދާންނެތީމާ އެވާހަކަ ދޯ

އިސްލާމުންގެ ގޮތް ދޫކޮށްލީތޯ ކަމަނާ؟؟؟

ކަމަނަޔަކީ ފިސާރި ކަނބަލެއް ބުނާބަހުގަ ދެމިހުރުމައް އެދެން ﷲގެ ހެއު ރަހުމަތް ލައްވާށި ފިރިކަލުންނައްވެސް ތިފަދަވިސް ނުލިބި ދެފުށައް ކެޑޭތީ ވަރައް ދެރަވޭ.

ސާބަހޭ ނަހޫ.

ކަމަނާ ތިހެން ބުނެފަ ރީތިކޮށް ހުރޭ. އެހެންގޮތަކަށް ބުނިއްޔާ މިނިސްޓަރުކަން ގެއްލުވާލާނެ. މިވަގުތު ރަނގަޅީ އެމްޑީޕީ މީހުންނަށް މަޤާމްތައް ނުދީ އެމީހުން ރުއްސައިގެން ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތައް ހިފަހައްޓާފަ ބެހެއްޓުން. ޝުކުރިއްޔާ އެންމެ ހިންގުންތެރި މިނިސްޓަރ

ހަބަރު