ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާާތަކުގެ ފެއަރއެއް އަންނަ ހޮނިިހިރު ދުވަހު ބާއްވަނީ

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ފެއަރ " ހަވަލި " އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަަމަޖެހިއްޖެއެވެ

ADS BY ADS BY KALIMERA

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފެއަރ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށާނީ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ޖަމްއިއްޔާއާއެކުއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުތަކުގެ ޖަމްއިއްޔާތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމްއިއްޔާތައް ހިމެނޭކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މާރޗް މަހުގެ 17،16 އަދި 18 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދާ މިފެއަރގައި ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ މައުލޫމާތު ޢާއްމުންނާއި، ވިޔަފާރިތަކާއި، ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. އެމައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ދަރުބާރުގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްޓޯލްތަކުންނެވެ. މީގެއިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ "ކިޑްސް ކޯނަރ" އެއް ފެއަރގައި ހުންނާނެއެވެ. މިއީ ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ފެއަރއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ކޯނަރއެކެވެ. ފެއަރ ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް މެންދުރު 13:00 ން 18:00 އަށް އަދި 20:00 ން 22:30 އަށެވެ.

ފެއަރގެ ތެރޭގައި ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ތަމްރީނު ދިނުމާއި، ނެޓްވޯކިންގ ސެޝަންތަކާއި، ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކުގެ މުޙިއްމު ކީނޯޓް ސެޝަންތައް ހިމެނޭނެއެވެ. ކީނޯޓް ސެޝަންތަކުގައި ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން ޢާއްމުންނަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. މިސެޝަންތައް ބައްޓަން ކުރާނީ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ދައުރަށްކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިފެއަރގެ ތެރެއިން ހާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ އެންމެ މުޙިއްމު އެއްކަމަކީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިވެ، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. އަދި ވިޔަފާރިތަކާއި، މަޞްލަހަތުވެރިންނާއި ޖަމްއިއްޔާތަކާ ގުޅުވައިދިނުމެވެ. މީގެއިތުރުން ޢާއްމުންނާއި ދަރިވަރުންނަށްވެސް ޖަމްއިއްޔާތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު