ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ހޯރަފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

- 2 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހއ.ހޯރަފުށީގައި ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓެއް އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ހަސަން ޝާހު ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ހޯރަފުއްޓާއި އެއްފަޅެއްގައި އޮންނަ މާފިނޮޅުގައި ތަރައްގީކުރަން ނިންމި އެއަރޕޯޓް، ހޯރަފުށީގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

މިގޮތަށް އަމަލުކުރަން ނިންމީ ރީތިކޮށް އޮންނަ ފަޅު ރަށްރަށުގައި އެއާޕޯޓު އެޅުން ފަދަ މަޝްރޫއުތައް ނުހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާތީކަމަށް ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ހޯރަފުއްޓަކީ މިހާރުވެސް ބިން އޮތް ރަށަކަށްވާތީ، އެގްޒިސްޓިިން ލޭންޑެއް ވީމާ، އެތަން ހިއްކައިގެން އެތަން ބޮޑުކޮށްގެން އެތަނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅާގޮތަށް މިހާރު އޮތީ"، އެބޭފުޅާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން މިހާރުވެސް ދެ އެއާޕޯޓަކަށް ބޭނުންވާ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އެބަދެއެވެ. އެއީ ފުނަދޫ އަދި މާވާރުލު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތެވެ.

75%

0%

25%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ތި އަކީ ސަރުކާރުން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އަޅަން ނިންމި 3 ވަނަ އެއަރ ޕޯޓް، މިފަހަރު ތިކަން ހަޤީގަތަކައް ވެއްޖެއްޔާ ހަމްދުހުރި

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު