ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ލަންކާގައި މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް މި ހަފްތާ ބަންދުގައި ނުދޭ: އެމްބަސީ

- 3 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސްރީލަންކާގައި މިވަގުތު އުފެދިފައިވާ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މި ހަފްތާ ބަންދުގައި މީހުން ގިނަ ތަންތަނަށް ދިވެހިން ނުދިއުމަށް ކޮޅުުނބުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން އެދިއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެމްބަސީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހިން މި ހަފްތާ ބަންދުގައިވެސް، މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް ނުދިއުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ކާފިޔު ހިނގަމުންދާ ގަޑިތަކުގައި ގޭގައި ތިއްބެވުމަށްވެސް އެމްބަސީން ވަނީ އިރުޝާދު ދީފައެވެ.

އަދި ސްރީލަންކާގައި މިވަގުތު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ބޭރު ތެރޭގައި އުޅޭނަމަ ޕާސްޕޯޓު ހިފައިގެން އުޅުމަށްވެސް ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެމްބަސީން ބުނެފައިވަނީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަމަލާތައް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާތީ، ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ގޭގެ ބަލާފާސްކުރުގައާއި ޗެކްޕޮއިންޓްތަކުންވެސް ޕާސްޕޯޓްތައް ޗެކްކުރަމުން ގެންދާނެކަމަށެވެ.

މިހެންކަމުން ބޭރުގައި އުޅުއްވާ ވަގުތުތަކުގައި ޕާސްޕޯޓް ގެންގުޅުމުގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް އެމްބަސީން ވަނީ ހުރިހާ ދިވެހިންގެ ކިބައިން އެދިފައެވެ. އަދި ސްރީލަންކާގެ ގަވާއިދުތަކާއި ގާާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޕާސްޕޯޓްގެ ވިސާގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށްވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ސްރީލަންކާގައި ކާފިޔު ހިންގާ ވަގުތުތަކުގައި މަގުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި ބޭރު ތެރޭގައި އުޅުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އަދި ކާފިޔު ނުހިންގާާ ވަގުތުތަކުގައިވެސް ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި މެނުވީ ބޭރަށް ނުނިކުމެ ހެދުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން ވަނީ އިރުޝާދު ދީފައެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު