ADS BY VOICE

ލަންކާއިން ހަ ދިވެހިން ގެންދިޔައީ ބަލާފާސްކުރުމުގެ ތެރެއިން!

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ސްރީލަންކާގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބަލާފާސްކުުރުންތަކެއްގައި ހަ ދިވެހިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހަ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ހަތަރު ދިވެހިން ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައީ އެއާޕޯޓު ކައިރި ނިގަމްބޯ ސަރަހައްދުންނެވެ. އަދި އަނެއް ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޮލަމްބޯގެ ހިސާބަކުންނެވެ.

މިގޮތުން ނިގަމްބޯއިން ގެންދިޔައީ އިންޖީނިއަރިންްގް ކިޔަަވަމުން ދިޔަ ދަރިވަރުންތަކެކެވެ. އެ ކުދިން ގެންގޮސްފައިވަނީ އެކުދިން ގެންގުޅުނު އެއާ ރައިފަލްއެއް ގެންގުުޅުމަށް ސައްހަ ހުއްދައެއް ނެތުމުންނެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ރައިފަލް އެކުދިންނަށް ވިއްކި ފަރާތުން ދީފައިވަނީ ފޭކް ހުއްދައެވެ.

ސްރީލަންކާގައި އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުންވެސް ސައްހަ ހުއްދައެއްެނެތި ބަޑި ގެންގުޅުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

ކޮލަމްބޯގެ ސަރަަހައްދަކުން ގެންދެވުނު ދިވެހި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އެގޭ ބަލާފާސްކުރިއިރު، އެގޭގައި ދިރިއުޅޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ކިޔަވާ ދަރިވަރަކު ކިޔަން ގެންގުޅުނު އައިއެސް ޖަމާއަތާއި ބެހޭ ފޮތެއް ފެނިގެންެނެވެ. ވޮއިސްއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ދަރިވަރު މިވަގުތު ހުރީ ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި މާލޭގައެވެ. ފުލުހުންގެ ހައްޔަރަށް ގެންދެވިފައިވަނީ އެކުއްޖާގެ ބޭބެއެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެގެއިން ވަނީ ބޭސްފަރުވާއަށް ގޮސްފައިވާ ހުރި މީހަކުވެސް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މީހަކީ އެމްޑީޕީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓިވިސްޓް ފުނަމާއެވެ. ފުނަމާއަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ބޭސްފަރުވާއަށް ލަންކާއަށް ގޮސް، އެގޭގައި ހުންނަ މީޙެކެވެ.

މިފޮތަކީ ޖޯބީ ވޮރިކް ނަމަކަށް ކިޔާ ފަރާތަކުން ލިޔުނު، ބްލެކް ފްލެގްސް: ދަ ރައިސް އޮފް އައިސިސް ކިޔާ ފޮތެކެވެ. މި ފޮތަކީ ސްރީލަންކާގެ ބުކްޝޮޕަކުން އެ ދަރިވަރު ގަތް ފޮތެކެވެ.

މި ފަރާތްތަކުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތާާއި މެދުއިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މާދަމާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެފަރާތްތަކުގެ ހާލު އެމްބަސީން ދަނީ ވީ މިންވަރަކުން ބަލަމުންނެވެ.

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި ދިން ނުރައްކާތެރި ނިރުބަވެރި ހަމަލާއަކާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ހުރިހާ ގެތަކެއް ބަލާފާސްކުރުމުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު