ADS BY VOICE

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ޖާބިރު ހުށައަޅައިފި

- 1 year ago 3 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެރިކަންކުރުމުގެ ނިޒާމަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ހެދުމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ އަބްދުﷲ ޖާބިރު، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށައަޅަން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ޖާބިރު ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅާ ހުށައަޅާ ލިޔުންތަކުގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ރާއްޖެ ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ގާނޫނީ ލިޔުންތަކެއް ހިމެނޭނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމުގެ ކަންކަން ވެސް އޭގައި ހިމަނާފައި ވާނެކަމަށް ޖާބިރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ އަންނަ ހަފުތާގައި މަޖިލީސް ހުޅުވޭއިރަށް ރާއްޖެ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާނެކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީީޕީން އަދި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ބޮޑުވަޒީރުކަން ލިބޭނީ އެޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށްކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

0%

0%

100%

3 ކޮމެންޓް

މީނާ މިއުޅެނީ މަކަރުން ދެތިން ފަޅުރަށް ދަމައިގަނެވޭތޯ. އެމްޑީޕީ އެއް ނޫޅޭ ޖާބެދެކެ ބިރުން ޖާބެ އަނގަ މައިތިރިކުރަން ފަޅުރަށް ދޭކަށް. ޖާބެ ތިޔަފުރަނީ ފޫނެތް ފަޔަކަށް ފެން.

ޖާބިރުހެންހީވަނީމިހާރުމުޅިމަޖިލީސްގައޮތީ

ހަބަރު