ADS BY VOICE

މޯދީ ވެރިކަމަށް ވަޑަގަތުމަށްފަހު ހިންދޫއިން މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާނުކުރާ ދުވަހެއްނުދޭ: ވާރލެމަން

- 11 months ago 0

މޯދީ ވެރިކަމަށް ހޮވި ވަޑައިގަތުމުގެ ފަހުން މޯދީ އަށް ސަޕޯޓުކުރާ ހައްދުފަހަނަޅައިފައިވާ ހިންދޫ ފިކުރުގެ މީހުން މުސްލިމުންމަށް އަނިޔާ ނުކުރާ ދުވަހެއް ނުދާ ކަމަށް މުސްލިމުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މައްޝޫރު ނޫސްވެރިޔާ ސީ.ޖޭ ވާރލެމަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ސީ.ޖޭ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ދެދުވަސް ކުރިން މޯދީގެ ސަޕޯޓަރުން މުސްލިމަކަށް އަނިޔާ ކުރާ ވީޑިއޯއެއް ޝެއާ ކުރަމުން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައިއެވެ.

ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ މުސްލިމެއް ގައިގައި ދަގަނޑު ހޮޅިއަކުނ ތަޅައި އަނިޔާ ކުރާ މަންޒަރެވެ. މީގެ އިތުރުން މޮދީ ގެ އާރް.އެސް.އެސް ޖަމިއްޔާގެ މީހުން ވަނީ އެމީހާއަށް ގަދަކަމުން އޫރުމަސް ކާންދީ ނުކައިފިނަމަ ގަޔަށް ކުޑަކަމުދާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކާފައިއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ހިންދުވްތާ ފިކުރުގެ ހަށުކަށި ހިންދޫން ގެ މިފަދަ އަމަލުތައް އިންޑިއާގައި ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ވެފައިއެވެ. އާރް.އެސް.އެސް ގެ މެންބަރުން މިހާރު ދަނީ ބިރަކާއި ނުލައި މުސްލިމުންނާއި ނަސޯރާއިންނާއި އަދި ބުދިސްޓުންނަށް ވެސް އަނިޔާ ދެމުންނެވެ. މިކަން ބިރެއް ނެތި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރަން ފެށުނީ މޯދީ އިންޑިއާގެ ވަރިކަމަށް އައި ހިސާބުންނެވެ. މޯދީ އަކީވެސް. ހިންދުވްތާ ފިކުރުގެ އާރް.އެސް.އެސް މެންބަރެކެވެ.

ހިންދުވްތާ ގެ ފިކުރުގެ މީހުން ގަބޫލު ކުރަނީ އިންޑިއާ އަކީ ހިންދޫންގެ ތަނެއް ގޮތުގައިއެވެ. އިންޑިއާގައި ތިބި އެހެން ދީން ތަކުގެ މަދު މީހުންނަކީ އިންޑިއާއަށް ހިޖުރަ ކުރި ބޭރު ބައެއް ގޮތުގައި އެވެ. އެ ފިކުރުގެ މީހުން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އިންޑިއާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ގައުމަށް ނުވެފައި އޮތީ ގެރި ކަނލާންގެ އަށް އިހްތިރާމް ނުކުރާ މީހުން، އެއީ ގެރިމަސް ކާ މީހުން، އިންޑިއާގައި ތިބީމައެވެ. އިންޑިއާ އަކީ ހަމައެކަނި ހިންދޫންގެ ތަނަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ އިންޑިއާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރު ގަދަ ގައުމަށް ވާނެ ކަމަށް އާރް.އެސް.އެސް ގެ ހިންދުވްތާ ފިކުރުގައި ގަބޫލު ކުރެއެވެ.

އިންޑިއާގެ މުސްލިމް ޖަމްއިއްޔާ ތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އާރް.އެސް.އެސް ގެ މެންބަރުން އަބަދުވެސް މިކަހަލަ އަނިޔާ މުސްލިމުންނަށް ކުރެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުރިން ކުރަނީ ސިއްރުންނެވެ. މޯދީ ވެރިކަމަށް އައި ހިސާބުން ބިރެއް ނެތި ނިކުމެ ފާޅުގައި މިފަދަ އަމަލުތައް ކުރަން ފެށީއެވެ. އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް އެހެން ހިންދޫންނަށް ހިއްވަރުވެސް ދޭން ފެށީއެވެ. މޯދީ ދުނިޔެއާއި އިންޑިއާގެ ގިނަ މީހުންނަށް ފުރަތަމަ އެނގިގެން ދިޔައީވެސް މިކަހަލަ ކަމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

މޯދީ ގުޖުރާތުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރަކަށް އުޅެމުން ވަނީ އާރް.އެސް.އެސް ގެ އެއް ލައްކަ އެއް ހާމީހުން ގޮވައިގެންގޮސް މިސްކިތެއް ތަޅާ ލައިފައިއެވެ. އެއީ އެ މިސްކިތް އަޅާފައި ހުރީ ހިންދޫ ފައްޅިއެއް މަތީގައި ކަމަށް ބުނެއެވެ. އެތައް ހާސް މުސްލިމުންނެއް މަރުވި މި ހަމަނުޖެހުންތައް ލީޑު ކުރަން ހުރި މޯދީ އަށް އޭރު ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ގިނަ ހިންދޫންގެ ސަމާލުކަން ލިބުނެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ބޭރު ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ވެސް ލިބުނެވެ. އޭރު ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ވަނީ މޯދީ ބްލެކް ލިސްޓު ކޮށް އެ ގައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރުން މަނާ ކޮށްފައިއެވެ. އެމެރިކާ އާއި އީ.ޔޫ އިންވެސް ވަނީ މޯދީ ގެ ޕާސްޕޯޓު ބްލޮކް ކޮށްފައި އެވެ. އެކަން ބަދަލު ވީ މޯދީ ވެރިކަމަށް ހޮވުމުން ނެވެ.

މި ވީޑިއޯ ފޭސްބުކް ގައި ޝެއާ ކުރަން ޖެހުނީ ފުލުހުން އެމައްސަލަ ނުބެލީމައި ކަމަށްވެއެވެ. ވީޑިއޯ ހެކި އޮތަސް ފުލުހުން އެމީހުން ހައްޔަރު ކުރާނެ ކަމަށް ހުދު އަނިޔާ ލިބުނު މީހުން ވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ޖަމިއްޔާ ތަކުން އަންދާޒާ ކުރާ ގޮތުގައި އިންޑިއާގައި މުސްލިމުން ނާއި ދެކޮޅަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެތައް ސަތޭކަ މިފަދަ ހަމަލާ މިހާރު ދެވޭ އިރު އިންޑިއާގައި މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އިންގާ އުދުވާންތައް ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ވަނީ އެތައް ގުނަ އިތުރު ވެފައިއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު