ADS BY VOICE

މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުވާނަމަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތް ހަދަން ހުށައަޅައިފި

- 1 year ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންގެ މެންބަރުން، ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކަށް ފުރިހަމައަށް ހާޒިރުނުވާނަމަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތް ހަދަން ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިގޮތަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރާ ވަގުތީ ކޮމެޓީއަށް، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުންނެވެ.

އެޕާޓީން ހުށައަޅާފައިވަނީ އެ މަހެއްގައި ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ހިނގަމުންދާ މަޖިލީހަކަށް އެ މަޖިލީހެއްގެ މުސާރަ މަތިނުުކުރެވޭނެގޮތަށް ހެދުމަށްވެސް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ލިބޭނީ އެ މަހެއްގައި މަދުވެގެން ކޮމިޓީގެ ތިން ބައްދަލުވުން ބާއްވާ، އޭގެތެރެއިން ދެބައިކުޅައެއްބައި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެގެން ކަމަށާއި، ވިދިވިދިގެން ތިން ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަށް މެމްބަރަކު ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ކޮމިޓީން އެ ފަރާތެއް ވަކި ކުރަން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ވެސް އަދާލަތުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީން ވަނީ މެންބަރުންގެ ޗުއްޓީ ކުޑަކުރުމަށްވެސް ހުށައަަޅާފައެވެ. އެގޮތުން މަޖިލީހުގެ ދައުރު ފެށޭ އަދި ނިމޭ ތާރީހުތައް ބަދަލުކޮށް، ޗުއްޓީ ތިން މަހާއި 10 ދުވަހުން (100 ދުވަސް) ދެ މަސް ދުވަހަށް (60 ދުވަސް) ކުޑަކުރުމަށް އެޕާޓީން ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

އަދި މާލީ ބަޔާންތައް އާއްމުކުރަން ލާޒިމު ކުރުމާއި، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް މެމްބަރުން މެދުވެރިނުކޮށް އާއްމުންނަށް ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅޭ ގޮތް ހެދުމާއި، 1500 މީހުންގެ ސޮޔާއެކު ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އެ ޕެޓިޝަނަކާއި މެދު ބަހުސް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

100%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ހޫމް އާދައިގެ މަދުމުސާރަލިބޭ ސިވިލްސާވަންޓް އަށް އެންމެ ދުވަހަކު ނާދެވުނަސް މުސާރަކަނޑާ. ކޮން ދެބައިކުޅައެއްބައެއްތަ

ހަބަރު