މެންބަރު ޒަރީރު

އާންމުންގެ ޖަމިއްޔާ ރައްދު ޒަރީރަށް: "ކޮތަރު ކޮށްޓަކުން" މަހަކު 8500 ރުފިޔާގެ ކުއްޔެއް ނަގަންޖެހެނީ ކީއްވެ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ކޮތަރު ކޮށްޓަކުން މަހަކު 8500 ރުފިޔާގެ ކުއްޔެއް ނަގަންޖެހެނީ ކީއްވެތޯ އާންމުންގެ އެކުވެރި ގުޅުމުން ސުވާލު އުފައްދައިފިއެވެ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކުރީ ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތައް (ކޮތަރުކޮށި) އިމާރާތް ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދުވަނީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެ މައްސަލައަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ބައެއް މަޖިލީސް މެންބަރުން މިއަދުވަނީ ހިޔާ ފުލެޓުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާފައެވެ. އެގޮތުން، ހިޔާ ފުލެޓުތައް ބޭރުން ވަރަަށް ޗާލު ކަމަށާއި، އެތެރެއިން އެއީ ކޮތަރު ކޮށްޓެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވިދާޅުވެފައިވާ ޚަބަރަކާއި ގުޅިގެން، އާންމުންގެ އެކުވެރި ގުޅުމުން މިއަދު ބުނީ،‏ ހިޔާ ފުލެޓަށް ކޮތަރު ކޮށްޓޭ ކިޔާ ކިޔުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއް ކަމަށާއި އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ވެސް އެތަނަށް ކިޔަނީ ހަމަ ކޮތަރުކޮށި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ނަމަވެސް އުފެދޭ ސުވާލަކީ އެ ވިދާޅުވި ކޮތަރުކޮށިން މަހަަކަށް 8،500 ރުފިޔާ ނެގުމާއި މެންބަރު ދެކޮޅު ނަހައްދަވަނީ ކީއްވެތޯ ކަމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިންވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ކޮތަރުކޮށްޓެއްގެ ޙައްޤު އަގަކީ 8،500 ރުފިޔާ ތޯ ވެސް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަނީ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ.

އަދި އެތަނުން ނަގަނީ ޙައްޤު މިންވަރު ނޫންނަމަ އެކަން ބަދަލު ކުރަން މެންބަރު ކުރެއްވީ ކޮން މަސައްކަތެއް ތޯ ވެސް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިންވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

100%0%0%

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. ބަރުލަމާނީީ ނިޒާމްް ގެންނަންް އެމަސައްކަތްް ކުރަނީނ ޒަރީރުމެންކަހަލަަ މީސްމީހުންނަށްް މަޖިލިސްމެމްބަރުކަމުގެެ އިތުރުންް ހުރިހާމިނިސްޓަރުކަމަކާާ ކުންފުނިތަކުގެެ އިސްމަގާމުތައްް ވެސްދޭންވެގެންް ދެންވިސްނަވާާ މިކުޑަކުޑަަ ރާއްޖޭގެެ ކަންކަންް ކުރާނެގޮތެއްް އަމިއްލައަށްް އަމިއްލަަ މައްސަލަބަލާާ އަމިއްލަޔަށްް އަމިއްލަަ މައްސަލައަށްް ޙުކުރާއިރުު ކިހާއިންސާފުވެެ ރައްޔިތުންް ބިކަވެނިކަމެތިވާނެެ މިންވަރުު ބަރުލަމާނީީ އަކީީ މިކަހަލަަ ކުޑަަ އަދިި ވެރިމީހާބޭން ގޮތަކަށްް ޤާނޫނުތައްް ބަދަލުކުރަމުންގެންދާާ ޤައުމަކަށްް ވަރަށްބޮޑުު ނުރައްކަލެއްް ރައްޔިތުންގެެ ބަސްއިއްވޭނެެ ތަނެއްވެސްް އިއްވޭނެެ އަޑެއްވެސްް ނޯންނާނެެ ބަރުލަމަނީީ ނިޒާމެއްގައިި ހުރިހާވެސްް އެއްޗަކީީ މަޖިލިސްމެމްބަޅުންް ވަރަށްް ވިސްނަވާތިީ އެފަދަަ ގޮތަކަށްް ވަކާލާތުކުރާމީހުންގެެ ހާލަތުހުރިގޮތްް ވެސްް ބައްލަވާތިީ އޭގެތެރޭގަަ ވިޔާނުދާކަންކަމުގެެ އަހުލުވެރިންް ވަރަށްް ގިނަވާނެެ ބައްލަވާތިީ ވިސްނަވާތިި އެފަދަަ ފުރުސަތެއްނުދެއްވާތި

  2. އެކަށިގެން ނުވާވަރުގެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ހަދާފަ ހުރި ކޮތަރު ކޮށިތަކެއްވީމަ ބޮޑު ކުއްޔެއް ނަގަން ޖެ ހެނީ. ސަފްރާޒަށްވެސް އެވަރު ހަމަ ނޭނގެނީތަ. ނޫނީ ޔާމީން އަތުން ލިބިފަ ހުރި ބައިވަރު ގިނައީތަ.

  3. ލިޔަން ކިޔަން ނޭގޭހާލުގަ ރައްޔިތުމީހާއަތުން ވޯޓުގަނެގެން މަޖިލިސް އައިސް ބާރައް ހަޅޭލެވިއަސް ވާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ފެންވަރުނެތް ކަންތަކާނޫޅެ ހަލާކު ބާވެފަ ހުރިދޯނިތައް ހަދަން އުޅުނަސް މާރަނގަޅުވާނެ….

  4. ޖަލުގަ އެހުރި ބޮޑުވަގު އަޅަންފެށި ތަނެއްނޫންތަ އެއީ އެހާ ބޮޑު އަގެއްގަ އެހާ ކުޑަ ތަންކޮލެެް

  5. ހިޔާ ފްލެޓްގެ 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓް ގެއަގު -/4000ރ އަށް ކަމަށް ކުރީ ސަރުކާރުގެ ލިޔުންތަކުން ފެންނަން ހުންނާނެ މީ ހަގީގަތަކީ. މި ސަރުކާރުން ޢޮޅުވައިލި ހަގީގަތަކީވެސް މީ. އެކި ވަރުވަރުގެ ފްލެޓް އެކި އަގުގައި އަޅައި މަސައްކަތް ނުނިމިއުޅެނިކޮށް ސަރުކާރު ބަދަލުވެ ފްލެޓްގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވީ އަދި މުޅި މަޝްރޫޢު ގަޑުބަޑުކޮށް ފްލެޓްގެ އެކި ކެޓަގަރީތަކަށް ހޮވިފައިތިބި މީހުންތައް އެއްކެޓެގެރީއެއްގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް ފުންޏަކަށް މީހުންތައް ތޮއްޖެއްސީ ހިންގަން ނޭނގުނު މި ސަރުކާރުން. އަޅުގަނޑު އަދިވެސް މި ނާޤާބިލް ސަރުކާރުގައި އާދޭހާއެކު މިދަންނަވަނީ ފްލެޓްގެ ކުލި ކުޑަކޮށް ގްރޭސް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭށޭ. ފްލެޓް ނިންމަން ހުރި މަސައްކަތް ނުނިމޭނޭ ދެއްވައިފައިވާ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ހަމަވަައިރުވެސް

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.