ފަހަމާސް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މިރްޝާ ޢަބްދުއްސައްތާރު

ފަހަމާސްއިން މުޅިން އާ ބްރޭންޑެއްގެ ސްމާޓް ޓީވީއެއް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކުރަނީ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެދޮރުވެރިކަމާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ފާއިތުވެދިޔަ 40 ވަރަކަށް އަހަރު ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ފަހަމާސް ކުންފުނިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް މުޅިން އާ ބްރޭންޑެއްގެ ސްމާޓް ޓީވީއެއް ތަޢާރަފުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މިމަހުގެ 18ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 20ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހައިރައިޒް ކުންފުނިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގެ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ބޭއްވި ލިވިންގ އެކްސްޕޯ 2021ގައި ފަހަމާސްގެ ފަރާތުން ބެހެއްޓި ސްޓޯލްގައި ވަނީ އެ ޓީވީއާއި، ކުންފުނިން އެތެރެކޮށް ވިއްކާ އެހެން ޕްރޮޑަކްޓްތައްވެސް ދައްކާލާފައެވެ.

"ވޮއިސް" އަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވަމުން ފަހަމާސް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މިރްޝާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވީ، އެކުންފުންޏަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހާޑްވެއަރ އަދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ސާމާނުތައް އެތެރެކޮށް ވިއްކުމުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކުންފުނިކަމަށާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މުދާތައް ފަހަމާސްގެ ފިހާރަތަކުން ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ. ލިވިންގ އެކްސްޕޯގައި ހުރި ސްޓޯލާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މިރްޝާ ވިދާޅުވީ، އެ ސްޓޯލްގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހުންނާނީ އޮރެންޖް ބްރޭންޑްގެ އިލެކްޓްރިކަލް އުފެއްދުންތައް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްވިޗް، ވަޔަރ، ލައިޓިންގގެ އިތުރުންވެސް އެހެނިހެން ބައިވަރު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ދައްކާލާފައިވާނެކަމަށެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

"ދެން އަޅުގަނޑުމެން އަލަށް އަދި މާކެޓަށް އެބަ ތަޢާރަފުކުރަން އޮރެލް އެންޑްރޮއިޑް ޓީވީ. ސްމާޓް ޓެކްނޮލޮޖީ ހަމަ ބޭނުންކުރާ އެންޑްރޮއިޑް ޓީވިއެއް. މީގެ އެއްމަސް ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ފިހާރައިން ލޯންޗްކުރެވިގެންދާނެ ޕްރޮޑަކްޓެއް. އެކްސްޕޯގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް މި ޕްރޮޑަކްޓް ގާތުން ބަލާލެވުނު"، އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ އިތުރުންވެސް ގަލްފް އޮއިލްގެ ޕްރޮޑަކްޓް ރޭންޖްތަކެއްވެސް ފަހަމާސް އިން މާކެޓަށް ތަޢާރަފުކުރާކަމަށް މިރްޝާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފަހަމާސްއިން އާންމުކޮށް ވިއްކާ ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުން، ހިޔާ ފުލެޓުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތްތަކަށް ރަނގަޅު އަގުތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް މިރްޝާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ލިވިންގ އެކްސްޕޯގައި ހުރި ސްޓޯލުން ހިޔާ ފުލެޓަށް ލިބުނު އޯޑަރުތަކަށްވެސް ފަސް ޕަސެންޓާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ދިންކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އޮރެލް ބްރޭންޑަކީ މަޝްހޫރު އޮރެންޖް ކުންފުނީގެ ބައެކެވެ. އެގޮތުން އެކުންފުނިން އުފައްދާ ޓީވީތަކަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރާ، އަޑާއި މަންޒަރު ސާފު ޓީވީތަކެކެވެ. މި ޓީވީގެ އެކި ސައިޒްތައް މާކެޓްގައި މިހާރުވެސް ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. މިއީ އަގުހެޔޮކޮށް ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޓީވިއެއް ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ކަމުދާނެ އެއް ބްރޭންޑްކަން ކަށަވަރެވެ.

100%0%0%

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.