ADS BY VOICE

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރަން ހުށައެޅީ ސަރުކާރާާއި މަޝްވަރާނުކޮށް: ހަސަން ލަތީފް

- 11 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ އިނާޔަތް ބޮޑުުކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުށައަޅާފައިވަނީ ސަރުކާރާއި މަޝްވަރާ ކުރުމެއް ނެތިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކާނަލް ރިޓަޔަޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް ހުށައެޅުއްވި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ އިސްލާާހަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެ އިސްލާހުގައި އެދިފައިވަނީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ އިނާޔަތް 5000ރ. އާއި 7000ރ. އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އިތުރު ކުރުމަށެވެ.

މި ބިލް ހުށައަޅުއްވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މި ބިލް ހުށައެޅުއްވުމަށް ގަސްދުކުރެއްވީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަކީ އާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާއަތުގެ ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބެން ޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް ވާތީކަމަށެވެ.

މިއަދު އޮތް މި ބިލްގެ ބަހުސްގައި ވާާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ މި ބިލް ހުށައެޅީ ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައި އޮތް ޕާޓީއަކުން ކަމުގައިވިޔަސް، މި ބިލާއި ބެހޭގޮތުން އެމްޑީޕީއާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި އެކުގައިވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

މި ބިލް މިހާރު އޮތްގޮތުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށްވެސް ބުރަވާނެކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

"އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ބަޖެޓު އެކުލަވާލަނީ ތަފާތުކޮށް. މެނިފެސްޓޯގައި ހުންނަ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެކްޝަން ޕްލޭން އެއް ހަދަނީ. އެ ޕްލޭން އަށް ބަޖެޓު ކަނޑައަޅަނީ. މިހާރު ބަޖެޓު އޮތީ ކަނޑައެޅިފައި،" ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބިލް ހުށައެޅުނު މަގްސަދާއި މެދު ސުވާލުއުފެދޭ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މި ބިލަށް ތާއިދުނުކުރައްވާނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދު ދައުލަތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރަން މަޖިލީހުން ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް. ހަމަކަށަވަރުން ވެސް އެމްޑީޕީ އޮންނާނީ ތައްޔާރަށް. އެހެން ނަމަވެސް މިފަދަ ގޮތަކަށް ހުށަހަޅާ ބިލަކަށް އެމްޑީޕީ އިން ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ފުރިހަމައަށް ޔަގީން،" ލަތީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު