ގައުމީ ލޯބި އާލާކޮށްދިން ހުނަރުވެރި އަންހެން ފަހުލަވާނުން!

- 6 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންނަށް ކުޅިވަރަކާއި އަމިއްލަ ލެޔާއި ގުޅުވާލެވޭނެ ނަމަ އެއީ ފުޓުބޯޅައެވެ. ސަބަބުތަކެއްވެސް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ސަރަހައްދީ ބޮޑު ކުޅިވަރު މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެއިން ފުރަތަަމަ ރަންމެޑަލެއް ހާސިލްކުރެވުނީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެއްގައެވެ. ދިވެހިންގެ ލެޔާއި ފުޓުބޯޅަ ގުޅިފައިވުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ މުއައްސަސާތަކާއި އާންމު ފަރުދުންވެސް ފުޓުބޯޅަ ފިޔަވައި އެހެން ކުޅިވަރުތަކަށްދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވެގެން ދިއުމެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އޭރުން ފެށިގެންވެސް އަބަދުވެސް ދެކެވޭ ވާހަކައެއް އޮވެއެވެ. ފުޓުބޯޅައިން ރަންމެޑަލް ގެނެވުނީ އެތައް އަހަރެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތާއި ހިންމަތުންނެވެ. އެތައް މެޗަކުން ދަށް ނަތީޖާތަކަކާއި މޮޅު ނަތީޖާވެސް ހޯދައިގެންނެެވެ. އެހެންކަމުން ފުޓުބޯޅައަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ނަމަ އެހެން ކުޅިވަރުތަކުންވެސް ބުރަ މަސައްކަތުން ރަން މެޑަލް ހޯދިދާނޭ ކުޅިވަރުގެ އާއިލާގެ ފަރާތްތަކުން ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް އެކަމަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބުނުތަނެއް ފެނިގެންނެއް ނުދެއެވެ. ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމުގެ ނަމުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާއެއް ހަަރަދުކުރިއެވެ. އުސޫލީ ގޮތުން ބަލާކަމުގައި ވަނީނަމަ އެއީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ފުޓުބޯޅައަށް ހަމަ ޚަރަދު ކުރަންވާނެއެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ގިނަބަަޔަކު ކުޅޭ ކުޅިވަރެކެވެ. ނަަމަވެސް މައްސަލައަކީ އެހެން ކުޅިވަރުތަކަށް ދޭންވީ އެއްބާރުލުމާއި ސަމާލުކަން ދެވިގެން ނުދިއުމެވެ.

މިގޮތުން އެއް ކުޅިވަރަކީ ޓޭބަލް ޓެނިސްއެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ޓީޓީ ކުޅުމަށް މާލޭގައި ބޭނުންކުރަމުންދިޔައީ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި ހުންނަ އިންޑޯ ކޯޓެކެވެ. އެތަން ބާވުމުގެ ސަބަބުން ސޯޝަލް ސެންޓަރަށް ކުޅުން ބަދަލުކުރަން ޖެހުނެވެ. ނަަމަވެސް އެތަނުންވެސް ޓީޓީ ކުޅުންތެރިންނަށް ދިމާވީ ބަދުނަސީބާއިއެވެ. ކޮރަލް ބުލޮވާޑް ފްލެޓްތައް އެޅުމަށްޓަކައި ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ އިންޑޯ ކޯޓުވެސް ނަގަން ޖެހުނީއެވެ.

ޓީޓީ ކުޅުންތެރިންނަށް މުބާރާތްތަކަަށް ކުޅެ އަދި ޕްރެކްޓިސްކުރާނެ ދާއިމީ ތަނެއް ލިބުނީ ވަރަށް ހާލުންނެވެ. ހެންވޭރު މުނިއުފާ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ މަރާމާތުތަކެއް ކޮށްގެންނެވެ. އެ ދުވަހު އެފަރާތްތައް އެ ހާލުގައި ޖެހުނެވެ. މިއަދު އެއީ ގައުމީ ބަަތަލުންނާއި އެއްފަދަ ބަޔެކެވެ.

ސިޔާސީ ނުތަނަވަސްކަމުގައި ދިވެހި ގައުމު އަބަދުވެސް އޮންނަ ވަގުތުގައި އެއްބައިވަންތަކަމާއި ގައުމީ ލޯބި އަަބަދުވެސް ގެނުވައިދެނީ ކުޅިވަރެވެ. މިކަމުގެ މިސާލަކަށް ރޭ އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ރަން މެޑަލް ހާސިލްކުރި ގައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ފާތިމަތު ދީމާ އަލީއާއި، އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމާއި މުއީނާ މުހައްމަދު އަދި ފާތިމަތު ޖުމާނާ ނިމާލްއަކީ ދިވެހި ގައުމަށް ކުޅިވަރެއްގައި ރަންމެޑަލް ގެެނެސްދިން ފުރަތަަމަ އަންހެންޓީމެވެ. ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ގައުމު ބައިވަމުން ދިޔަ ދުވަހެއްގައި މުޅި ގައުމު އުފަލުން ފޮޅުވާލީ އެ ފަހުލަވާނުންނެވެ. އެ މެޗް ބައްލަވަން އިންނެވި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުވެސް މެޑަލް ކަށަވަރުވުމާއި އެކު ދުވެވަޑައިގެންފައި ޓީމާއި ދިމާލަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ މެޗް ބައްލަވަން އިންނެވި އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަހުމަދު މަރުޒޫގު އުފަލުން ރޮވުނު މަންޒަރުވެސް ވަނީ ކެމެރާތަކަށް އަރާފައެވެ. މަރޭގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށުން ޓާގެޓްހިފި ފަަނަރަ މެޑަލްގެ ތެރެއިން އެއް މެޑަލް ހާސިލްވީއެވެ.

ނާކާމިޔާބީތަކަކަށްފަހު ކާމިޔާބީގެ ރަހަ ދިވެހި ކުޅިވަރު އާއިލާގެ އަރުގައި ލައްވާލައިފިއެވެ. މި ކާމިޔާބީ ހޯދައިދިން ދިވެހި އަންހެން ޓީޓީ ޓީމުގެ ފަހުލަވާނުންނަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަހެވެ. ގައުމު އެދި ގޮވަނީ ތިފަދަ އަންހެން ދަރީންނަށެވެ. ގައުމު އެދެނީ ތިކުޅުންތެރިންނަށް ފާގަތި ދުވަސްތަކަކަށެވެ. މިއަދު ދިވެހިންގެ ލޭގައި ފުުޓުބޯޅަ ފިޔަވައި އިތުރު ކުޅިވަރެއްވެސް ދައުރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު