އައިނީ ޢީދު ސްމައިލްސް ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ކުރިއަށް! މިއަދު ފަހު ދުވަސް!

- 3 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ހިޖްރަ ޖަމްޢިއްޔާ އާއި ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ’އައިނީ ޢީދު ސްމައިލްސް‘ ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޢީދުގެ މި ޙަރަކާތްތައް ފެށިފައިވަނީ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށްފަހު އިއްޔެ މިވަނީ މި ޙަރަކާތް ފެށިފައެވެ.

ކުޑަކުދިންނާއިގުޅޭ ތަފާތު ގިނަ ކުޅިވަރުތައް ހިމަނައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ފެސްޓިވަލުގައި ބަންޖީ ޓްރަންޕޮލިން، ފީޑް ދަ ޝާކް، މެގާ ވަޔަރ، ޓާގެޓް ޝޫޓް، ޓަގް އޮފް ވޯ، ހިއުމަން ގައިރޯ، ހެމަރިން ބޯލް، ސްޕްލެޓް އަ ރެޓް، ބޯލް ކޮންޓްރޯލް، ގޯލް ސްކޯރ، ސްލިޕާރ ރޭސް، އޮބްސްޓިކަލް ރޭސް، ސްޕިން ވީލް، ސްޓޭންޑް އަ ބޮޓްލް ހިމެނެއެވެ. އަދި ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވެ ސްޓޭޖުގައި އެކި ކުދިންގެ ފަންނުވެރިކަން ހުށައަޅައިދިނުމުގެ އިތުރުން މި ފެސްޓިވަލުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންނަށް ޢީދު ހަދިޔާ ދިނުންވެސް ކުރިއަށް ދެއެވެ.

’އައިނީ ޢީދު ސްމައިލްސް‘ ފެސްޓިވަލުގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ހިޖްރަ ގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް، އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުންވެސް މި ފެސްޓިވަލުގައި ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް އިން ކޯ ސްޕޮންސާކޮށް، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހޯސްޓިން ޕާޓްނަރުގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ’އައިނީ ޢީދު ސްމައިލްސް‘ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އޮގަސްޓް 11 އިން 13 އާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްދާ މި ޙަރަކާތުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ މިއަދެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު