ADS BY VOICE

ހިކެން ބޭނުން ވަންޏާ ކާންވީ ކޯޗެއް؟

- 10 months ago 1 - އަމާލް މުހައްމަދު

ބަރުދަން ލުއި ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަދެއް ނޫނެވެ. ހިކެން ބޭނުންވިޔަސް، ގިނަ މީހުންނަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ފަލަވާ ޒާތުގެ އެއްޗެހި ކާހިތްވުމެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެގޮތުން ޗޮކުލެޓު ފަދަ އެއްޗެހި ގިނައިން ކާހިތްވުމަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރަން ހުރަސް އަޅާ ކަމެކެެވެ. މި ލިޔުމުގައި މި ބަލާލަނީ ހިކެން ބޭނުންވާނަމަ ކާންޖެހޭނެ ބައެއް އެއްޗެއްސަށެވެ.

އާފަލު: އާފަލަކީ މީރު، އެހާމެ ފައިދާ ހުރި މޭވާއެކެވެ. މިއީ ބަރުދަން އެއްވަރެއްގގައި ހިފަހައްޓަން އެހީވެސް ވެދޭ މޭވާއެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ފެހި އާފަލަކީ ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް ބޮޑު އެހީއެކެެވެ.

ގްރީން ޓީ: ގްރީން ޓީ އަކީ ކެލަރީތައް އަންދަން އެހީވާ މާއްދާތައް އެކުލެވޭ ބުއިމެކެވެ. ހިކެން ބޭނުންވާނަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގްރީން ޓީ ބުއިމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާދެއެެވެ.

އާމަންޑްސް: އާމަންޑްސްގައި ޕްރޮޓީން އަދި ފައިބަރ ހިމެނެއެވެ. މިއީ ހިކެން އެހީވާ ދެމާއްދާއެވެ. ހަށިގަނޑު ބަރުހެލި ކުރުވާ ފަދަ ކާއެއްޗެހީގެ ބަދަލުގައި އާމަންޑްސްކޮޅެއް ކާލުމުން، ހިކެން އެހީތެރިވެދެއެވެ.

ބިސް: ކުކުޅު ބިހުގެ ހުދު ބަޔަކީ ފަލަވެދާނެތީ ބިރުގަންނަ މީހުންގެ އިތުރުން ހިކެނން ބޭނުންވާ މީހުން ކެއުމަށްވެސް ވަރަަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ބުނެއެެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ބިސް ކާން އާދަ ކުރާށެވެ.

ރޭގަނޑު ހަތެއްގެ ފަހުން ލޮނު މަދުން ބޭނުންކުރުން: މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެއެވެ. ރޭގަނޑު ސޯޑިއަމް ގިނައިން ބޭނުން ކުރުމުން ޕްރެޝަރު މައްޗަށް ދާ ގޮތްވެއެވެ. އެއީ ބަރުދަން ލުއިކުރަން ހުރަސް އެޅޭ ކަމެކެވެ.  

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ބަނޑު ހިނދޭތޯ ބަލާނަން

ހަބަރު